רש"י על שופטים טז


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לעזתים לאמר" - לאנשי עזה נאמר "ויתחרשו" - נהגו עצמן בשתיקה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויסעם" - ויעקרם ממקומם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יתרים" - חבלים דקים

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא נודע כחו" - לא הוצרך להתחזק בנתקו אותם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעבתים" - חבלים גסים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מחלפות" - קווצות פלוני"ש בלע"ז "עם המסכת" - עץ שהגרדי מיסך בו את השתי ושם העץ אנשובל"א מסכת אורטר"א בלע"ז

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותאלצהו" - דחקתו ואין לו דמיון

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותרא דלילה כי הגיד לה" - ניכרין דברי אמת

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותקרא לאיש" - לשלוחן של סרנים

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויורידו אותו עזתה" - מקום תחלת קלקולו "ויהי טוחן" - בריחים מלאכה כבדה ורבותינו (סוטה י א) פירשו מה שפירשו

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בין העמודים" - אשר הבית נכון עליהם

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והמישני" - פאנפא"ר בלע"ז כמו (בראשית כז יב) אולי ימושני

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זכרני נא" - זכור עשרים שנה ששפטתי את ישראל ולא אמרתי לאחד מהם העבר לי מקל זה ממקום למקום "נקם אחת משתי עיני" - ושכר עין השנית הנח לי לעולם הבא וכאן פרע לי שכר אחת מהן

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וילפת" - ויאחז אינברל"א בלע"ז כמו (רות ג ח) ויחרד האיש וילפת נאחז בזרועות האשה