רש"י על שופטים טז


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לעזתים לאמר" - לאנשי עזה נאמר

"ויתחרשו" - נהגו עצמן בשתיקה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויסעם" - ויעקרם ממקומם

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יתרים" - חבלים דקים

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא נודע כחו" - לא הוצרך להתחזק בנתקו אותם

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעבתים" - חבלים גסים

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מחלפות" - קווצות פלוני"ש בלע"ז

"עם המסכת" - עץ שהגרדי מיסך בו את השתי ושם העץ אנשובל"א מסכת אורטר"א בלע"ז

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותאלצהו" - דחקתו ואין לו דמיון

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותרא דלילה כי הגיד לה" - ניכרין דברי אמת

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותקרא לאיש" - לשלוחן של סרנים

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויורידו אותו עזתה" - מקום תחלת קלקולו

"ויהי טוחן" - בריחים מלאכה כבדה ורבותינו (סוטה י א) פירשו מה שפירשו

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בין העמודים" - אשר הבית נכון עליהם

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והמישני" - פאנפא"ר בלע"ז כמו (בראשית כז יב) אולי ימושני

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זכרני נא" - זכור עשרים שנה ששפטתי את ישראל ולא אמרתי לאחד מהם העבר לי מקל זה ממקום למקום

"נקם אחת משתי עיני" - ושכר עין השנית הנח לי לעולם הבא וכאן פרע לי שכר אחת מהן

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וילפת" - ויאחז אינברל"א בלע"ז כמו (רות ג ח) ויחרד האיש וילפת נאחז בזרועות האשה