רש"י על שופטים טו


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נקיתי הפעם" - בדין אעשה להם הרעה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויפן" - את הזנבות זנב אל זנב ויפן משמע הוא עצמו פנה (שמות לב טו) ויפן משמע הפנה את אחרים וכן שימוש כל תיבה שפעל שלה בה"א (שמות א כ) וירב העם (איכה ב ה) וירב בבת יהודה תאניה (מלכים ב כה כא) ויגל יהודה מעל אדמתו הגלה (שם ב יח יא) ויגל מלך אשור את ישראל אשורה ויגלה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חתן התמני" - חתן הפלשתי אשר בתמנה (לעיל יד א)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם תעשון כזאת" - ושמא רגילין אתם בכך לתת אשתו של זה לזה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שוק על ירך" - (תרגום) פרשין עם רגלאין רוכב סוס אינו נשען על ירכו כי אם על שוקו רגל אחד נתון בברזל התלוי במרכבת "בסעיף" - בנקרת סלע עיטם וחברו (ישעיהו נז ה) סעיפי הסלעים (שם י לג) מסעף פארה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וינטשו" - ויתפזרו "בלחי" - שם מקום

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למה עליתם עלינו" - הלא עבדים אנחנו לכם "לאסור את שמשון" - שתאסרוהו ותסגירוהו לנו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא כי אסור נאסרך" - לא נהרוג אותך כי אם אסור נאסרך

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רוח ה'" - (תרגום) רוח גבורה מן קדם ה' "אסוריו" - קשוריו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טריה" - לחה וראיתי בספר רפואות שקורא ללחה שיוצא מן המכה טריה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חמור חמורתים" - בלחי החמור לצבור צברים רבים (תרגום) בלועא דחמרא רמיתינון דגורין

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את המכתש" - גומא שהשן יושבת בה עשויה כעין מכתשת

"עין הקורא" - מעין שבא על ידי זעקת הקורא אל ה'