רש"י על שופטים ז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מגבעת המורה בעמק" - (תרגום) דמסתכיא למישרא המורה לשון הוראה וראיה כמו (משלי ו יג) מורה באצבעותיו שמשם צופים ורומזים בעמק

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יתפאר" - וונטי"ר בלע"ז

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויצפר" - בבקר לשון ארמי צפרא

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל אשר ילוק בלשונו וגו' וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות" - תציג אותו לבד חוץ מסיעתך כי הם לא ילכו עמך שכך הם למודים לכרוע לפני עבודת גלולים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המלקקים בידם" - אין זה דרך כריעה כלוקק בלשונו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נפלים בעמק" - שוכנים בעמק

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צליל" - צלול כתיב שהיה הדור צלול מן הצדיקים

"צליל לחם שערים" - (תרגום) חרר דלחם שעורים חררה שאופין על הגחלים

"לחם שערים" - הוא זכות העומר הקרב בפסח

"ויכהו ויפל" - האהל

"ויהפכהו" - האהל מלמטה למעלה ונפל האהל

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את מספר החלום" - את סיפור החלום (תרגום) ית שועית חלמא וית פשריה "ואת שברו" - ואת ממכרו כלומר ואת פתרונו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שופרות ולפדים" - להזכיר זכות מתן תורה ופשוטו לילה היה כמו שכתוב (פסוק ט) והיה חשך לפיכך נשאו שם לפידים להאיר להם ונתנום בכדים כדי שלא יבינו בלפידים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ממני תראו" - את אשר אני עושה ראו ועשו כן

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אנכי וכל אשר אתי" - אחד מן הראשים ומאה איש היה עמו (פסוק ט) "לה' ולגדעון" - (תרגום) חרבא דמקטלא מן קדם ה' ונצחנא על ידי גדעון

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הקם הקימו" - כבר בני החיל את השומרים שהיתה משמרתם באשמורת התיכונה שכן דרך בני גייסות להעמיד שומרים אלו ישמרו שליש הלילה הראשון ואלו שליש השני ואלו שליש האחרון "ונפוץ הכדים" - ולשבור הכדים אשר בידם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויריעו" - תרועת מסע וניסה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולכדו להם את המים" - המפסיקין בין ארם לארץ כנען "ואת הירדן" - שגם הוא היה מפסיק

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הביאו אל גדעון מעבר לירדן" - בבקר כשעבר גדעון את הירדן לרדוף אחר זבח וצלמונע