רש"י על שופטים ז


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מגבעת המורה בעמק" - (תרגום) דמסתכיא למישרא המורה לשון הוראה וראיה כמו (משלי ו יג) מורה באצבעותיו שמשם צופים ורומזים בעמק

"יתפאר" - וונטי"ר בלע"ז

"ויצפר" - בבקר לשון ארמי צפרא

"כל אשר ילוק בלשונו וגו' וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות" - תציג אותו לבד חוץ מסיעתך כי הם לא ילכו עמך שכך הם למודים לכרוע לפני עבודת גלולים

"המלקקים בידם" - אין זה דרך כריעה כלוקק בלשונו

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נפלים בעמק" - שוכנים בעמק

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צליל" - צלול כתיב שהיה הדור צלול מן הצדיקים

"צליל לחם שערים" - (תרגום) חרר דלחם שעורים חררה שאופין על הגחלים

"לחם שערים" - הוא זכות העומר הקרב בפסח

"ויכהו ויפל" - האהל

"ויהפכהו" - האהל מלמטה למעלה ונפל האהל

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את מספר החלום" - את סיפור החלום (תרגום) ית שועית חלמא וית פשריה

"ואת שברו" - ואת ממכרו כלומר ואת פתרונו

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שופרות ולפדים" - להזכיר זכות מתן תורה ופשוטו לילה היה כמו שכתוב (פסוק ט) והיה חשך לפיכך נשאו שם לפידים להאיר להם ונתנום בכדים כדי שלא יבינו בלפידים

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ממני תראו" - את אשר אני עושה ראו ועשו כן

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אנכי וכל אשר אתי" - אחד מן הראשים ומאה איש היה עמו (פסוק ט)

"לה' ולגדעון" - (תרגום) חרבא דמקטלא מן קדם ה' ונצחנא על ידי גדעון

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הקם הקימו" - כבר בני החיל את השומרים שהיתה משמרתם באשמורת התיכונה שכן דרך בני גייסות להעמיד שומרים אלו ישמרו שליש הלילה הראשון ואלו שליש השני ואלו שליש האחרון

"ונפוץ הכדים" - ולשבור הכדים אשר בידם

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויריעו" - תרועת מסע וניסה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולכדו להם את המים" - המפסיקין בין ארם לארץ כנען

"ואת הירדן" - שגם הוא היה מפסיק

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הביאו אל גדעון מעבר לירדן" - בבקר כשעבר גדעון את הירדן לרדוף אחר זבח וצלמונע