רש"י על שופטים ו


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעשו הרע" - עד כאן נאמר ויוסיפו שהיה נצבר חטא על חטא אבל בשירה זו נמחל להם כל אשר עשו ועכשיו מתחילין לחטוא כך נדרש באגדת תהילים (מדרש תהילים יח ו)

"המנהרות" - (תרגום) מטמוריתא ובלשון לע"ז וודו"ש ועל שם שעושין בהם מאור קטן במקום שאין ניכר קוראן מנהרות לויישיט"ש בלע"ז

"מערות" - גרוט"ה בלע"ז

"מצדות" - פליישאי"ץ בלע"ז על שם שעושים ביערים על ידי הפלת האילנות סביב סביב

"הם ומקניהם" - לרעות את התבואה

"איש נביא" - זה הנביא הוא פנחס ב"סדר עולם" (פרק ב)

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אבי העזרי" - מבני אביעזר בן גלעד בן מנשה

"וגדעון בנו" - אביו היה חובטן והוא כוברן אמר לו אבא זקן אתה ואם יבאו המדינים לא תוכל לנוס לך אתה ואני אחבט

"בגת" - בקורות בית הבד

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ה' עמך גבור החיל" - שנתן לך כח כזה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויש ה' עמנו" - ואם יש ה' עמנו למה מצאתנו וגו'

"אשר ספרו לנו אבותינו" - פסח היה אמר לו אמש הקרני אבא את ההלל ושמעתיו שהיה אומר (תהלים קיד א) בצאת ישראל ממצרים ועתה נטשנו אם צדיקים היו אבותינו יעשה לנו בזכותם ואם רשעים היו כשם שעשה להם נפלאותיו חנם כן יעשה לנו ואיה כל נפלאותיו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויפן אליו" - הקדוש ברוך הוא בעצמו

"בכחך זה" - בכח הזכות הזה שלמדת סניגוריא על בני כך דרש רבי תנחומא (מדרש תנחומא שופטים ד)

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הנה אלפי" - האלף שאני נמנה בו להיות תחת שר האלף הוא האלף הדל בכל אלפי מנשה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שאתה" - כמו שאתה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קמח מצות" - למדנו שפסח היה יום תנופת העומר לכך נאמר (לקמן ז יג) והנה צליל לחם שעורים מתהפך וגו'

"והמרק" - והרוטב

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אהה" - לשון דאגה כלומר מה תהא עלי

"כי על כן ראיתי" - כי על אשר ראיתי מלאך ה' לכך אני דואג וצועק אהה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויקרא לו" - גדעון למזבח

"ה' שלום" - ה' הוא שלומנו

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פר השור" - פר הבחור שהשור בן יומו קרוי שור

"ופר השני" - (תרגום) ותורא תנינא

"שבע שנים" - (תרגום) דאיתפטם שבע שנין לעבודה זרה שמונה דברים הותרו אותו הלילה מוקצה אשרה ולילה ובמה וכו' כדאיתא (בתמורה כח ב)

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ראש המעוז" - ראש הסלע

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"האתם תריבון לבעל" - בשביל הבעל

"תושיעון אותו" - תנקמו נקמתו וכן (שמואל א כה לב) והושיעה ידי לי דדוד בנבל

"אשר יריב לו" - בשבילו

"עד הבקר" - עד הבקר המתינו

"אם אלהים הוא" - יריב הוא לעצמו ריבו ונקמתו וכדי לדחותם עד שיברח גדעון היה אומר כן

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ירב בו" - בגדעון אצל ריב נופל עם או את או בו כמו (בראשית לא לו) וירב בלבן אבל לו אינו נופל על הלשון וכל לו הכתובים כאן בשביל הם

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רוח ה'" - רוח גבורה

"ויזעק אביעזר" - כל המשפחה

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי כן" - שהיה טל על הגזה לבדה יותר מבשאר מקומות כמו שהוא אומר (פסוק לז) מלא הספל מים אבל על כל הארץ חורב לא נתקיים שהברית כרותה לטל שאינו נעצר (תענית ג א)

"ויזר" - לשון מכבש וכן (ישעיהו א ו) לא זורו ולא חובשו לא נחבשו להוציא הלחה