רש"י על שופטים ח


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה עשיתי עתה ככם" - מה חשוב מה שעשיתי בתחילתו כמה שעשיתם אתם בסוף "הלא טוב עללות" - שבאו לידכם בסוף מתחלת הבציר שבצרנו אני ומשפחתי שהרי בידכם נתן ה' את המלכים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומה יכלתי" - לעשות שיהא חשוב כמעשה שלכם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עבר הוא ושלש מאות האיש" - עוברים את הירדן אחרי זבח וצלמונע שעברו את הירדן תחלה והיו משחיתים מעבר לירדן את ארץ ראובן וגד ומנשה ועבר שם כדי לנקום אף בהם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לאנשי סכות" - ישראל היו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הכף זבח וצלמנע בידך" - שאתה מתפאר שהצלתנו מיד מדין

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הברקנים" - רונצי"ש בלע"ז

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בקרקר" - שם מקום

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דרך השכוני באהלים" - דרך ארץ קדר וערב השוכנים במדבר באהליהם שרועים מקנה תמיד ואין דרים בבתים "מקדם לנבח ויגבהה" - שהם ערי ישראל ולא רצה לילך שם אלא דרך עקלתון כדי שלא ירגישו בהם ויהומם פתאום

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלמעלה החרס" - עד שלא שקעה השמש בעוד החמה נראית גבוה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וידע בהם" - (תרגום) ותבר בהון

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחד כתאר בני המלך" - יונתן תרגם אחד היה בהם שתוארו כתואר בני המלך ויש לפותרו כמוך כמוהם תואר אחד לכם כי כתואר בני מלכים היו

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא שלף הנער חרבו" - להורגם שהיה ירא מהם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השהרנים" - לוינט"ש בלע"ז של זהב

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השהרנים והנטיפות" - (תרגום) ענקיא וכלילא

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעש אותו גדעון לאפוד" - להיות לזכרון על תשועה גדולה לראות כמה היה חילם כבד שבנזמי חשוביהם היה כל הזהב הזה "ויזנו כל ישראל אחריו" - לאחר מיתת גדעון

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעל ברית" - כך שמו

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא עשו חסד וגו'" - שהרגו את בניו כמו שכתוב בענין (להלן ט ה)