רש"י על שופטים ח


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מה עשיתי עתה ככם" - מה חשוב מה שעשיתי בתחילתו כמה שעשיתם אתם בסוף

"הלא טוב עללות" - שבאו לידכם בסוף מתחלת הבציר שבצרנו אני ומשפחתי שהרי בידכם נתן ה' את המלכים

"ומה יכלתי" - לעשות שיהא חשוב כמעשה שלכם

"עבר הוא ושלש מאות האיש" - עוברים את הירדן אחרי זבח וצלמונע שעברו את הירדן תחלה והיו משחיתים מעבר לירדן את ארץ ראובן וגד ומנשה ועבר שם כדי לנקום אף בהם

"לאנשי סכות" - ישראל היו

"הכף זבח וצלמנע בידך" - שאתה מתפאר שהצלתנו מיד מדין

"הברקנים" - רונצי"ש בלע"ז

"בקרקר" - שם מקום

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דרך השכוני באהלים" - דרך ארץ קדר וערב השוכנים במדבר באהליהם שרועים מקנה תמיד ואין דרים בבתים

"מקדם לנבח ויגבהה" - שהם ערי ישראל ולא רצה לילך שם אלא דרך עקלתון כדי שלא ירגישו בהם ויהומם פתאום

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מלמעלה החרס" - עד שלא שקעה השמש בעוד החמה נראית גבוה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וידע בהם" - (תרגום) ותבר בהון

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחד כתאר בני המלך" - יונתן תרגם אחד היה בהם שתוארו כתואר בני המלך ויש לפותרו כמוך כמוהם תואר אחד לכם כי כתואר בני מלכים היו

"ולא שלף הנער חרבו" - להורגם שהיה ירא מהם

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"השהרנים" - לוינט"ש בלע"ז של זהב

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"השהרנים והנטיפות" - (תרגום) ענקיא וכלילא

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעש אותו גדעון לאפוד" - להיות לזכרון על תשועה גדולה לראות כמה היה חילם כבד שבנזמי חשוביהם היה כל הזהב הזה

"ויזנו כל ישראל אחריו" - לאחר מיתת גדעון

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעל ברית" - כך שמו

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא עשו חסד וגו'" - שהרגו את בניו כמו שכתוב בענין (להלן ט ה)