רש"י על שופטים ב


"ויעל מלאך ה'" - שנינו בסדר עולם (פרק יט) זה היה פנחס

"אל הבוכים" - שם המקום

"אעלה אתכם" - כך היה דעתי מתחילה להעלותכם ממצרים וכן עשיתי על מנת להוריש את אויבי

"וגם אמרתי" - עתה אמרתי באפי

"לצדים" - למצדדים בצדכם בגדודים וגייסות לשלול ולבוז

"וישלח יהושוע וגו'" - זה המעשה היה מוקדם אלא לפי שבא לומר (פסוק יא) ויעשו הרע התחיל לומר כן

"יהושוע" - כשמת וקבלו לפניו לעבוד ה' שלחם איש לנחלתו והם עבדו את ה' כל ימיו וכל ימי הזקנים ואחר כך ויעשו בני ישראל הרע

"אשר האריכו ימים וגו'" - ימים האריכו שנים לא האריכו לפי שנתעצלו בהספדו הוא שנאמר (פסוק ט) הר געש שרעש עליהם ההר להורגן

"בתמנת חרס" - על שם שהעמידו תמונת חרס על קברו כלומר חבל על אדם שהעמיד החמה ומוטל בקבר

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בכל אשר יצאו יד ה' היתה בם לרעה" - על אלימלך ומחלון וכליון נאמר בסדר עולם (פרק יב)

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויקם ה' שופטים" - תמיד מדור אל דור כמו שהוא מונה והולך בספר הזה שופט אחר שופט

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכי הקים" - לשון הווה וכאשר היה מקים להם שופטים והיה ה' עם השופט וגו'

"כי ינחם" - שהיה מתנחם להם על הרעה כן תרגם יונתן

"מנאקתם" - מפני נאקתם העולה לפניו מפני אויביהם

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא הפילו" - לא הניחו דבר להיות נוכחים על כל הבא עליהם

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"השומרים הם" - ה"א חטף פתח הוא נקוד לפי שהוא לשון שאלה ונסיון