רש"י על שופטים ב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעל מלאך ה'" - שנינו בסדר עולם (פרק יט) זה היה פנחס

"אל הבוכים" - שם המקום

"אעלה אתכם" - כך היה דעתי מתחילה להעלותכם ממצרים וכן עשיתי על מנת להוריש את אויבי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וגם אמרתי" - עתה אמרתי באפי "לצדים" - למצדדים בצדכם בגדודים וגייסות לשלול ולבוז

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישלח יהושוע וגו'" - זה המעשה היה מוקדם אלא לפי שבא לומר (פסוק יא) ויעשו הרע התחיל לומר כן "יהושוע" - כשמת וקבלו לפניו לעבוד ה' שלחם איש לנחלתו והם עבדו את ה' כל ימיו וכל ימי הזקנים ואחר כך ויעשו בני ישראל הרע

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר האריכו ימים וגו'" - ימים האריכו שנים לא האריכו לפי שנתעצלו בהספדו הוא שנאמר (פסוק ט) הר געש שרעש עליהם ההר להורגן

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בתמנת חרס" - על שם שהעמידו תמונת חרס על קברו כלומר חבל על אדם שהעמיד החמה ומוטל בקבר

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בכל אשר יצאו יד ה' היתה בם לרעה" - על אלימלך ומחלון וכליון נאמר בסדר עולם (פרק יב)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקם ה' שופטים" - תמיד מדור אל דור כמו שהוא מונה והולך בספר הזה שופט אחר שופט

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכי הקים" - לשון הווה וכאשר היה מקים להם שופטים והיה ה' עם השופט וגו'

"כי ינחם" - שהיה מתנחם להם על הרעה כן תרגם יונתן

"מנאקתם" - מפני נאקתם העולה לפניו מפני אויביהם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא הפילו" - לא הניחו דבר להיות נוכחים על כל הבא עליהם

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השומרים הם" - ה"א חטף פתח הוא נקוד לפי שהוא לשון שאלה ונסיון