רש"י על שופטים א


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי יעלה לנו אל הכנעני" - על מקומות שהפלנו בגורל ועדיין לא נכבשו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יהודה יעלה" - שבט יהודה יעלה תחלה לכבוש את גורלו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לשמעון אחיו" - לשבט שמעון "עלה אתי" - ועזרני לכבוש את מה שנפל בגורלי ויש פותרין יהודה יעלה הוא עתניאל הוא יעבץ שאנו אומרים במסכת (תמורה טז א) מה שמו יהודה אחי שמעון שמו ולשמעון אחיו אמר שילך אתו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בבזק" - שם מקום

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שבעים מלכים וגו'" - מכאן אתה למד מה גדולתן ועושרן של מלכי כנען שהרי אדני בזק לא היה כדאי למנות (יהושע יב) עם מלכי כנען בשם מלך וכתוב בו כן "ויביאהו ירושלם" - שהלכו משם להלחם על ירושלים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שלחו באש" - שלחו אש בכלה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחי כלב" - מאמו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותסיתהו" - (תרגום) ואמלכתיה לשון נמלך שמיעצין האדם ומשיאין לבו לדבר אחר נראה לי "ותצנח" - (תרגום) ואתרכינת ליפול לרגלי אביה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ארץ הנגב" - אדם שביתו מנוגב מכל טוב שאין בו אלא תורה "גלת מים" - שדה בית הבעל (תרגום) אתר בית שקיא דמיא

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מעיר התמרים" - היא יריחו שניתן להם דושנה של יריחו לאוכלה עד שיבנה בית המקדש ומי שיבנה בית הבחירה בחלקו יטלנה כדי שיהא לכל ישראל חלק בבית הבחירה ונתנוה לבני יתרו ארבע מאות ארבעים שנה והתלמידים שבהם הניחוה והלכו אצל עתניאל בן קנז הוא יעבץ במדבר יהודה אשר בנגב ערד ללמוד תורה "וישב את העם" - עם התלמידים היושבים לפניו הוא בקש מאת הקדוש ברוך הוא שיזמין לו תלמידים הגונים שנאמר (דברי הימים א ד י) ויקרא יעבץ לאלהים וגו' וזימן לו החסידים הללו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לא להוריש" - תרגם יונתן בתר כן דחבו לא יכילו לתרכא ית יתבי מישרא

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת היבוסי ישב ירושלם" - מחוז היה בירושלים ששמו יבוסי (פרקי דרבי אליעזר לו) ומבני אבימלך היו ולא הורישם מפני השבועה (בראשית כא כג-כד) עד שבא דוד (שמואל ב ה ו-ז) לפי שעדיין היה נכדו קיים והוא נשבע לו ולנינו ולנכדו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בית אל" - שנפל בגורלם (יהושע טז א) ואף על פי שפסל מיכה עמהם שהרי מיכה משבט אפרים (שופטים יז א) נאמר כאן וה' עמם הוא שאמר דנייאל (דנייאל ט ז) לך ה' הצדקה ולנו בשת הפנים

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויתירו" - על ידי אחרים (תרגום) ושלחו מאללין ויתורו את ארץ (במדבר יג ב) נאמר במרגלים עצמן ואלו ששלחו מרגלים נאמר בהם ויתירו

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את מבוא העיר" - שהיו נכנסים לה דרך המערה ולוז אחד עומד על פי המערה ונכנסים דרך הלוז למערה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויראם" - באצבעו

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לוז" - שגדלים בו אגוזים דקים קולדר"א בלע"ז "הוא שמה עד היום" - לא בלבלה סנחריב ולא החריבה נבוכדנצר

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא הוריש מנשה" - סיפר הכתוב בגנותו שהתחילו למעול בהקדוש ברוך הוא שצוה אותם (במדבר לג נב) והורשתם את כל יושבי הארץ וגו'