רש"י על עזרא י


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בכה" - כמו בכי

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונושב" - והושבנום

"יש מקוה" - יש תקוה לישראל על כך שהם יכולים להוציא נשיהם הנכריות והנולד מהם ולהוציא כל הבנים הנולדים מן הנשים הנכריות

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעצת ה'" - בעצתו וברצונו של הקב"ה

"וחרדים במצות אלהינו" - ויראי שמים שמים יוציאם

"וכתורה יעשה" - העושה המעשה הזה אשר יוציא אשתו ובניו העובדי כוכבים

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואנחנו עמך" - להיות מסכימים עמך

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קול" - כרוז

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשלשת הימים" - לסוף שלשת הימים

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חדש התשיעי" - הוא חדש כסליו

"מרעידים על הדבר" - מתייראים על הדבר ומתייראים היו ממכשול של עבירה זאת

"ומהגשמים" - ומן הגשמים היורדים עליהם שם היו רעודים ועלובים

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תודה" - וידוי

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והעת גשמים" - שהגשמים יורדים עלינו

"והמלאכה" - והרחקת עבירה זו אין אתה יכול לתקן כל כך במהירות

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לכל הקהל" - עם כל הקהל

"ההושיב" - אשר הושיב

"עד להשיב" - עד אשר ישוב חרונו של הקב"ה מעלינו

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עמדו על זאת" - לקנתר על דבר זה

"עזרום" - החזיקו ידיהם

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לדריוש" - כמו לדרוש

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויכלו בכל" - והשלימו את תיקון המעשה מן האנשים אשר הושיבו נשים של עובדי כוכבים כי הוציאם לחדש הראשון עד יום אחד בניסן

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ידם" - עצתם כמו הנה יד יואב אתך בכל זאת (שמואל ב' י"ד)

"על אשמתם" - הוראת שעה היתה

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומבני אמר" - כל אלו כהנים עד ומן הלוים וגו'

פסוק מד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויש מהם נשים וישימו בנים" - מקצתן שהיו להם נשים של עובדי כוכבים שנולדו להם מהם בנים והכל הוציאו הנשים והבנים