רש"י על עזרא י


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בכה" - כמו בכי

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונושב" - והושבנום "יש מקוה" - יש תקוה לישראל על כך שהם יכולים להוציא נשיהם הנכריות והנולד מהם ולהוציא כל הבנים הנולדים מן הנשים הנכריות

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעצת ה'" - בעצתו וברצונו של הקב"ה

"וחרדים במצות אלהינו" - ויראי שמים שמים יוציאם

"וכתורה יעשה" - העושה המעשה הזה אשר יוציא אשתו ובניו העובדי כוכבים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואנחנו עמך" - להיות מסכימים עמך

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קול" - כרוז

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לשלשת הימים" - לסוף שלשת הימים

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חדש התשיעי" - הוא חדש כסליו

"מרעידים על הדבר" - מתייראים על הדבר ומתייראים היו ממכשול של עבירה זאת

"ומהגשמים" - ומן הגשמים היורדים עליהם שם היו רעודים ועלובים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תודה" - וידוי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והעת גשמים" - שהגשמים יורדים עלינו "והמלאכה" - והרחקת עבירה זו אין אתה יכול לתקן כל כך במהירות

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לכל הקהל" - עם כל הקהל

"ההושיב" - אשר הושיב

"עד להשיב" - עד אשר ישוב חרונו של הקב"ה מעלינו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עמדו על זאת" - לקנתר על דבר זה "עזרום" - החזיקו ידיהם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לדריוש" - כמו לדרוש

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויכלו בכל" - והשלימו את תיקון המעשה מן האנשים אשר הושיבו נשים של עובדי כוכבים כי הוציאם לחדש הראשון עד יום אחד בניסן

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ידם" - עצתם כמו הנה יד יואב אתך בכל זאת (שמואל ב' י"ד) "על אשמתם" - הוראת שעה היתה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומבני אמר" - כל אלו כהנים עד ומן הלוים וגו'

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויש מהם נשים וישימו בנים" - מקצתן שהיו להם נשים של עובדי כוכבים שנולדו להם מהם בנים והכל הוציאו הנשים והבנים