רש"י על עזרא ב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואלה בני המדינה" - אלה בני ישראל אשר ממדינת ארץ ישראל העולים עתה מן השבי אשר בגולה לירושלים

"וישובו" - ועתה חזרו לירושלים

"ויהודה" - ובני יהודה חזרו כל אחד ואחד לעירו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר באו" - בני המדינה הללו בתחילה כאשר גלו מארץ ישראל לבבל עם זרובבל וגו'

"מספר" - הראשון פ"א קמוצה בגדול ושם אדם הוא מספר השני פ"א פתוחה ודבוק הוא

"אנשי עם ישראל" - הללו בני אדם גדולים וחשובים היו והאחרים היו משוכים אחריהם ועל כן מנאום אחריהם לבד

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בני פרעוש וגו'" - יש בהם בפרשה שמזכיר שם אביהם על שם בני המשפחה ויש מהם שמזכירם על שם מקומם לומר בני מקום פלוני

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הכהנים בני ידעיה" - עד עתה מנה בני יהודה ובנימין ומעכשיו הוא מונה והולך הכהנים והלוים כמו שנאמר למעלה ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימין והכהנים והלוים וגו'

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המשוררים" - הלוים שהיו משוררים וכן השוערים הם הלוים שהיו שוערים משערי בית המקדש

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנתינים" - עכשיו הוא מונה אותם נתינים שהיו חוטבי עצים ושואבי מים לעדה ומשם היתה יוצאת פרנסתם

פסוק נח

לפירוש "פסוק נח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובני עבדי שלמה" - עבדים היו לשלמה המלך והללו בנים היו מבני בניהם

פסוק נט

לפירוש "פסוק נט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואלה העולים מתל מלח וגו'" - ואי זה מעשה הגיע להם ולא יוכלו להגיד וגו' "וזרעם" - של אבותם לפי שאבדו יחס שלהם ולא ידעו אם מישראל הם

פסוק ס

לפירוש "פסוק ס" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בני דליה וגו'" - גם הם בכלל אלה העולים מתל מלח

פסוק סא

לפירוש "פסוק סא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר לקח" - כל אחד מבני ברזילי הלגעדי לקח אשה "ויקרא על שמם" - והיה נקרא שמו של ברזילי על שמם לפי שהם לקחו מבנותיו

פסוק סב

לפירוש "פסוק סב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלה" - כהנים הללו המתיחסים שהיה להם להתיחס באותו כתב ולא נמצא כתב יחוסן "ויגאלו" - שהיו מגואלים ומגועלים שלא יעבודו עוד עם שאר הכהנים בעבור שלא נמצא כתב יחוסן

פסוק סג

לפירוש "פסוק סג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התרשתא" - הוא נחמיה בן חכליה ואמרו רבותינו שנקרא שמו התרשתא שהתירו לו חכמים לשתות יין נסך של עכו"ם על אשר היה משקה למלך

"מקדש הקדשים" - חטאות ואשמות כשאר כהנים

"עד עמד כהן וגו'" - כאדם האומר לחבירו עד ימות המשיח לא יעלה דבר זה ואיני יכול לפתור עד עמוד כהן לאורים ותומים בבית שני לפי שמצינו בפ"א של יומא שהיה בית שני חסר מאורים ותומים

פסוק סד

לפירוש "פסוק סד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל הקהל כאחד" - כשהיו כולם ביחד עם הכהנים והלוים והנתינים היה בהם חשבון זה ובני ישראל המנויים למעלה הם של שבט יהודה ובנימין ואותם אשר נחסרו מחשבון זה שלא תמצאם למעלה הם היו משאר השבטים וכן מפורש בסדר עולם כל הקהל כאחד ארבע רבוא וגו' ובפרטן אינן אלא שלשים אלף י"ג אלף היכן הם אלא שעלו משאר השבטים

פסוק סה

לפירוש "פסוק סה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלבד עבדיהם ואמהותיהם" - שלא היו בכלל הקהל "ולהם משוררים ומשוררות מאתים" - לפי שהיו עולים בשמחה מבבל לא"י היו צריכים למשוררים ומשוררות כדי שיהו מטיילות בהם ברוב שמחתם

פסוק סח

לפירוש "פסוק סח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התנדבו" - היו מתנדבין לבניין הבית

פסוק סט

לפירוש "פסוק סט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ככחם" - כפי כחם וממונם

"דרכמונים" - שם מטבע של זהב

"וכתנות כהנים" - לשרת בהם