רש"י על עובדיה א כא

"ועלו" - שרי ישראל מושיעים בהר ציון

"לשפוט את הר עשו" - ליפרע מהר עשו אשר עשו לישראל לשפוט יושטיציי"ר בלע"ז

"הר עשו" - י"ת כרכא רבא דעשו

"והיתה לה' המלוכה" - לימדך שאין מלכותו שלימה עד שיפרע מעמלק