רש"י על עובדיה א י

"מחמס אחיך יעקב" - בשביל חמס שעשית ליעקב