רש"י על נחמיה יא


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחד מן העשרה" - שבישראל למען ישבו בירושלים לשמור העיר

"ותשע הידות" - תשעה חלקים שבישראל

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המתנדבים" - אשר נדבה רוחם אותם להיות יושבים בירושלים לשמור העיר מן האויבים

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואלה ראשי המדינה אשר ישבו בירושלים" - הוא שנאמר בסמוך ובירושלים ישבו בני יהודה וגו'

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מבני יהודה עתיה וגו'" - חוזר ומפרש מבני יהודה מי ומי היו וכל הפרשה אינה מונה כי אם הגדולים והחשובים שבהם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פקיד" - ממונה

"משנה" - אחר (הפקיד)

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נגיד" - ממונה

"נגיד בית אלהים" - ממונה על בית אלהים

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואחיהם עושה המלאכה לבית" - וחבריהם שהיו עובדים עבודת הבית וקרבנותיו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ראשים לאבות" - ראשי בית אב ממשפחות הכהנים

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ופקיד עליהם" - ממונה עליהם

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על המלאכה החיצונה" - אשר לבית כגון בנייני בדק הבית ועצי המערכה שהיו מביאים מבחוץ

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ראש התחלה יהודה לתפלה" - הוא היה ראש וממונ' וגדול לפתוח תחלה להודות בתפלה ובזמירות שירותיהם של לוים יהודה כמו יודה והה"א נכנסת בתיבה שלא לצורך כמו יוסף יהוסף

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והשוערים" - ממונין על שערי המקדש

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"איש בנחלתו" - כל אחד בנחלתו היו יושבים

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעופל" - מקום אחד אשר בירושלים

"על הנתינים" - ממונים על הנתינים

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ופקיד הלוים" - ממונה על הלוים אשר בירושלים

"לנגד מלאכת" - על מלאכת הבית ממונה כגון בנייני בדק הבית ושאר דברים שמוציאין ממון למעשה (למעשר) הבית כענין שנאמר למעלה ושבתי ויוזבד על המלאכה החיצונה וגו'

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי מצות המלך עליהם" - והמלך היה מאמין בהם

"על המשוררים" - להוציא ממון מאוצר המלך דריוש

"דבר יום ביומו" - כדי לעשות צרכי הבית

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ליד המלך" - הוא היה מצרן לעצת המלך דריוש

"לכל דבר" - לכל דבריהם אשר לעם לדבר עליהם אל המלך

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מחלקות יהודה לבנימין" - היו מחלקין במחלקותם אנה ואנה בארץ יהודה ובנימין