רש"י על נחמיה יב


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישוע" - הוא יהושוע הכהן הגדול

"בימי ישוע" - שהיו ראשים בימי יהושוע כהן גדול

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הידות" - מן כלי שיר לומר שירה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למשמרות" - כמו שמצינו (בדברי הימים א' כ"ד ואילך) שהלוים היו חלוקים לעשרים וארבעה משמרות

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישוע הוליד את יויקים וגו'" - כל אלו שבמקרא זה היו כהנים גדולים

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובימי יויקים" - שהיה כהן גדול היו כהנים הללו הם היו ראשים ראשי בית אב למשמרותם

"לשריה מריה" - למשמרת של שריה היה מריה ראש בית אב ולמשמרת של ירמיהו היה חנניה ראש בית אב וכן כולם ואת אשר לא פירש כל העשרים וארבע משמרות לא דקדק המקרא בכך למנותם כולם

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלוים בימי אלישיב" - הלוים הללו היו ראשי בית אבות במשמרות הלוים בימי אלישיב הכהן הגדול והכהנים המנוין למעלה בסמוך הם היו ראשי בית אבות במשמרותם גם בימי אלישיב

"על מלכות" - בימי מלכות דריוש היה דבר זה

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועד ימי יוחנן" - כל אותן שהיו ראשי אבות הלוים עד ימי יוחנן כהן גדול מנוין שם בדברי הימים

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משמר לעומת משמר" - שהיו חלוקים במשמרותם לומר שירה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שוערים משמר" - שוערים היו במשמר שלהם לשמור שערי הבית

"באסופי" - כמו בסיפי השערים

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אלה בימי יויקים" - אלה היו שוערים בימי יויקים

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובחנוכת חומת ירושלים" - בתשלום חומת העיר לקדש את העיר

"ובתודות" - ובהודאות

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומן הככר" - אשר סביבות ירושלים באו המשוררים

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויטהרו" - תחלה טהרו את עצמן ואח"כ טהרו את אחרים

"ואת השערים ואת החומה" - שלא תהיה טומאה שם בעיר

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מעל לחומה" - שקדש את העיר והלכו השרים ובית דין והכהנים והלוים עם שתי תודות סביב לעיר הכל כמפורש במסכת שבועות כדי לקדש את העיר

"שתי תודות" - שתי לחמי תודה כל לחם ולחם קרוי תודה

"ותהלוכות לימין" - וכאשר יצאו מן העיר כדי לסובבה הלכו לצד ימינה

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יהודה ובנימין" - שני שרים היו

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואחיו" - חביריו של זכריה הכהן

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועל שער העין" - לפני שער העין הלכו סביבות העיר

"ונגדם עלו" - ולפניהם עלו משער העין למעלות של עיר דוד ואותן מעלות היו לחומה

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והתודה השנית ההולכת למול" - תודה אחרת שהיתה שנית לחברתה היתה הולכת נגד חברתה בשוה ולא זו אחר זו

"ואני אחריה" - ואני הייתי הולך אחריה של תודה

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועמדו" - שם היו עומדים שלא לילך יותר

פסוק מ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שתי התודות" - שנשאו אותם לבהמ"ק

פסוק מא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בחצוצרות" - היו תוקעין מתוך שמחתן

פסוק מד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויפקדו" - לשון פקידות

"הנשכות" - כמו הלשכות של בית המקדש

"לכנוס בהם" - ובאותן הלשכות היו נותנים כל מתנותיהם של כהנים ולוים ומשם היו חולקין ביניהם

"מנאות" - כמו מנות

"לכהנים ללוים" - כהנים היו נוטלים הראוי להם והלוים הראוי להם

"העומדים" - ומשמשים שם לפני הקב"ה בתודות והודאות

פסוק מז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מניות" - כמו מנות

"ומקדישים ללוים" - היו נותנים במעשר ללוים והם היו נוטלים מעשר מן המעשר ונותנים לכהנים