פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישוע" - הוא יהושוע הכהן הגדול "בימי ישוע" - שהיו ראשים בימי יהושוע כהן גדול

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הידות" - מן כלי שיר לומר שירה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למשמרות" - כמו שמצינו (בדברי הימים א' כ"ד ואילך) שהלוים היו חלוקים לעשרים וארבעה משמרות

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישוע הוליד את יויקים וגו'" - כל אלו שבמקרא זה היו כהנים גדולים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובימי יויקים" - שהיה כהן גדול היו כהנים הללו הם היו ראשים ראשי בית אב למשמרותם "לשריה מריה" - למשמרת של שריה היה מריה ראש בית אב ולמשמרת של ירמיהו היה חנניה ראש בית אב וכן כולם ואת אשר לא פירש כל העשרים וארבע משמרות לא דקדק המקרא בכך למנותם כולם

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלוים בימי אלישיב" - הלוים הללו היו ראשי בית אבות במשמרות הלוים בימי אלישיב הכהן הגדול והכהנים המנוין למעלה בסמוך הם היו ראשי בית אבות במשמרותם גם בימי אלישיב "על מלכות" - בימי מלכות דריוש היה דבר זה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועד ימי יוחנן" - כל אותן שהיו ראשי אבות הלוים עד ימי יוחנן כהן גדול מנוין שם בדברי הימים

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משמר לעומת משמר" - שהיו חלוקים במשמרותם לומר שירה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שוערים משמר" - שוערים היו במשמר שלהם לשמור שערי הבית "באסופי" - כמו בסיפי השערים

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלה בימי יויקים" - אלה היו שוערים בימי יויקים

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובחנוכת חומת ירושלים" - בתשלום חומת העיר לקדש את העיר "ובתודות" - ובהודאות

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומן הככר" - אשר סביבות ירושלים באו המשוררים

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויטהרו" - תחלה טהרו את עצמן ואח"כ טהרו את אחרים "ואת השערים ואת החומה" - שלא תהיה טומאה שם בעיר

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מעל לחומה" - שקדש את העיר והלכו השרים ובית דין והכהנים והלוים עם שתי תודות סביב לעיר הכל כמפורש במסכת שבועות כדי לקדש את העיר

"שתי תודות" - שתי לחמי תודה כל לחם ולחם קרוי תודה

"ותהלוכות לימין" - וכאשר יצאו מן העיר כדי לסובבה הלכו לצד ימינה

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יהודה ובנימין" - שני שרים היו

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואחיו" - חביריו של זכריה הכהן

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועל שער העין" - לפני שער העין הלכו סביבות העיר "ונגדם עלו" - ולפניהם עלו משער העין למעלות של עיר דוד ואותן מעלות היו לחומה

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והתודה השנית ההולכת למול" - תודה אחרת שהיתה שנית לחברתה היתה הולכת נגד חברתה בשוה ולא זו אחר זו "ואני אחריה" - ואני הייתי הולך אחריה של תודה

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועמדו" - שם היו עומדים שלא לילך יותר

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שתי התודות" - שנשאו אותם לבהמ"ק

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחצוצרות" - היו תוקעין מתוך שמחתן

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויפקדו" - לשון פקידות

"הנשכות" - כמו הלשכות של בית המקדש

"לכנוס בהם" - ובאותן הלשכות היו נותנים כל מתנותיהם של כהנים ולוים ומשם היו חולקין ביניהם

"מנאות" - כמו מנות

"לכהנים ללוים" - כהנים היו נוטלים הראוי להם והלוים הראוי להם

"העומדים" - ומשמשים שם לפני הקב"ה בתודות והודאות

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מניות" - כמו מנות

"ומקדישים ללוים" - היו נותנים במעשר ללוים והם היו נוטלים מעשר מן המעשר ונותנים לכהנים