רש"י על נחמיה י


"ובכל זאת" - ובכל הרעה הזאת הבאה עלינו אנחנו כורתים אמנה להקב"ה להאמין ולבטוח בו

"וכותבים" - ואנחנו כותבים בספר לקבל מלכותו עלינו למען תהיה לנו לעדות

"ועל החתום" - שרוב גדולים וחשובים שבנו חתומים על ספר קבלת המצות להיות לנו לעדות

"ועל החתומים" - עתה מונה והולך החתומים בספר לעדות קבול המצות

"נחמיה התרשתא" - שם אחד הוא וזהו שפירשתי (עזרא ב') דהתרשתא הוא נחמיה ולמה נקרא שמו התרשתא שהתירו לו חכמים לשתות יין נסך לפי שהיה משקה למלך

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכל הנבדל" - הם הגרים שנבדלו מתורת העכו"ם להיות דבוקים ומחוברים אל תורתו של הקדוש ברוך הוא ולשמור מצותיו

"על אחיהם" - עם אחיהם

"אדיריהם" - גדולים שבהם

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המקחות" - הסחורות

"שבר" - תבואה כמו בשבר אשר הם שוברים (בראשית מ"ו)

"וביום קדש" - של י"ט

"ונטוש את השנה השביעית" - כענין שנאמר והשביעית תשמטנה ונטשתה (שמות כג)

"ומשא כל יד" - השמטת מלוה בשביעית

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכל מלאכת בית אלהינו" - לעשות מן הכסף

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הפלנו" - כמה יביא כל אחד

"קרבן העצים" - תקרובת של עצי המערכה למזבח

"לבית אבותינו" - שהיא בית קדושת אבותינו

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובכורי כל פרי עץ" - בכורי של כל פרי האילן הם מדברי חכמים

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נביא לכהנים אל לשכות" - כי הם היו רגילים

"המעשרים בכל ערי עבודתנו" - שנוטלים מעשרותיהם בכל ערי ישראל

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעשר" - ל' בעשור

"את מעשר המעשר" - שהיו הלוים מעשרים מעשר מן המעשר ומביאים אותו לכהנים שלא היו עוזרים את בית המקדש