רש"י על נחמיה י


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובכל זאת" - ובכל הרעה הזאת הבאה עלינו אנחנו כורתים אמנה להקב"ה להאמין ולבטוח בו

"וכותבים" - ואנחנו כותבים בספר לקבל מלכותו עלינו למען תהיה לנו לעדות

"ועל החתום" - שרוב גדולים וחשובים שבנו חתומים על ספר קבלת המצות להיות לנו לעדות

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועל החתומים" - עתה מונה והולך החתומים בספר לעדות קבול המצות "נחמיה התרשתא" - שם אחד הוא וזהו שפירשתי (עזרא ב') דהתרשתא הוא נחמיה ולמה נקרא שמו התרשתא שהתירו לו חכמים לשתות יין נסך לפי שהיה משקה למלך

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכל הנבדל" - הם הגרים שנבדלו מתורת העכו"ם להיות דבוקים ומחוברים אל תורתו של הקדוש ברוך הוא ולשמור מצותיו

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על אחיהם" - עם אחיהם "אדיריהם" - גדולים שבהם

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המקחות" - הסחורות

"שבר" - תבואה כמו בשבר אשר הם שוברים (בראשית מ"ו)

"וביום קדש" - של י"ט

"ונטוש את השנה השביעית" - כענין שנאמר והשביעית תשמטנה ונטשתה (שמות כג)

"ומשא כל יד" - השמטת מלוה בשביעית

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכל מלאכת בית אלהינו" - לעשות מן הכסף

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הפלנו" - כמה יביא כל אחד

"קרבן העצים" - תקרובת של עצי המערכה למזבח

"לבית אבותינו" - שהיא בית קדושת אבותינו

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובכורי כל פרי עץ" - בכורי של כל פרי האילן הם מדברי חכמים

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נביא לכהנים אל לשכות" - כי הם היו רגילים "המעשרים בכל ערי עבודתנו" - שנוטלים מעשרותיהם בכל ערי ישראל

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעשר" - ל' בעשור

"את מעשר המעשר" - שהיו הלוים מעשרים מעשר מן המעשר ומביאים אותו לכהנים שלא היו עוזרים את בית המקדש