רש"י על נחמיה ט


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואדמה עליהם" - העלו עפר על ראשם

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מכל בני נכר" - ומנשיהם של העכו"ם כמו שנאמר למעלה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על מעלה הלוים" - מעלות היו שם שהלוים עומדים שם עליהם בשעה שאמרו שירה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מן העולם ועד העולם" - מתחלת העולם ועד תכליתו יהי ברוך

"ויברכו שם כבודך" - עכשיו דברו הלוים כלפי שכינה בתפלה ויברכו שם כבודך כי הוא גדול ומרומם על כל ברכה ותהלה כי כל הברכות ותהלות שלו הם ד"א ומרומם על כל ברכה ותהלה שאין בריה יכולה לברכו ולהללו כפי גדלו ורוממותו שהוא מרומם ונשא יותר מה שאין הפה יכולה לדבר

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושמת" - טעמו למעלה בשי"ן לפי שמשמעותו בלשון עבר

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכרות עמו" - לשון פעול

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי הזידו" - כי הרשיעו עליהם כמו כי בדבר אשר זדו עליהם (שמות יח)

"שם" - רצו"ן בלע"ז

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יומם" - בכל יום ויום

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ודבר" - כמו ולדבר כמו שנאמר מן השמים השמיעך את קולו ליסרך (דברים ד')

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לרעבם" - מן רעב יאמר לרעבם כמו מן צמא לצמאם

"אשר נשאת את ידך" - בשבועה כמו אשר נשאתי את ידי לתת אותה (שמות ו')

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"במרים" - בשביל מרי שלהם

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בהדרך" - כמו בדרך

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לפאה" - כמו להיות לצד זוית אחת מוחלקים בלי להתערב עם עכו"ם הארצות

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותכנע" - והכנעת

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואתה" - מן השמים

"תשמע" - היית שומע

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותמשוך עליהם" - משכת עליהם רחמים שלא להשחיתם

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על כל הבא" - על כל מעשה יסוריך הרעים אשר באו עלינו

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הנה אנחנו עבדים" - עליה שאנחנו מעלים מס לכל העכו"ם

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותבואתה" - של ארץ ישראל

"מרבה" - מעדני מאכלים למלכי העכו"ם

"אשר נתתה עלינו" - שהם מושלים בנו