רש"י על נחמיה ח


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ביום אחד לחדש השביעי" - הוא יום של ראש השנה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מן האור" - של תחלת היום

"אל ספר התורה" - היו כל העם מטים אזניהם

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר עשו לדבר" - אותו מגדל עץ עשו לשם כך לקרות שם עליו ספר התורה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי מעל כל העם היה" - ועל כן ראוהו כולם

"וכפתחו עמדו כל העם" - וכאשר פתחו לקרות שתקו כל העם

"עמדו" - לשון שתיקה (שתקו) כמו עמדו ולא ענו עוד (איוב לב)

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"במועל ידיהם" - בנשיאות ידיהם שנשאו כפיהם למעלה להודות להקב"ה כענין שנאמר ויפרוש כפיו השמים (מלכים א' ח)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מבינים את העם" - שהיו מתרגמין לעם דברי תורה

"על עמדם" - שהיו עומדים על רגליהם

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

ושום שכל – ושימת חכמה. "ושום" לשון פעול.

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"היום קדוש" - כי יום ר"ה הוא

"כי בוכים כל העם" - מפני שלא קיימו התורה כראוי

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לאין נכון לו" - לעני שאין מזומן לו מאכלו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מחשים" - היו מזהירין לכל העם לחשות שלא יבכו עוד

"הסו" - ל' שתיקה כמו ויהס כלב (במדבר י"ג)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וביום השני" - של ראש השנה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואשר ישמיעו" - וצוו אשר ישמיעו קול לחוג את חג הסוכות וכן נוהג המקרא לדבר כענין הזה כמו אמור לנער ויעבור לפנינו (שמואל א' ט')

"ועלי הדס" - מפורש במסכת סוכה זה הדס שוטה שאינו ראוי ללולב כי אם לעשות סוכה

"ועלי תמרים" - ללולב

"ועלי עץ עבות" - זה הדס הראוי ללולב כמפורש במסכת סוכה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יום ביום" - בכל יום ויום