רש"י על משלי לא ה

"מחוקק" - הכתוב בתורה וכל שכן מה שהוא בגרסא