רש"י על משלי כ כא

<< רש"י על משלי • פרק כ
ב • ג • ד • ה • ו • ח • יב • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כא • כה • כו • כז • כט • ל • 


"נחלה מבוהלת בראשונה" - שנבהל למהר וליטול תחלה כגון בני גד ובני ראובן שמהרו לטול חלקם בעבר הירדן ודברו בבהלה שנאמר גדרות צאן נבנה למקנינו פה וערים לטפנו (במדבר לב) עשו את העיקר טפל שהקדימו צאנם לטפם

"ואחריתה לא תבורך" - שגלו כמה שנים קודם שאר השבטים כמו שמפורש בסדר עולם ובמדרש רבי תנחומא בשנת שתים לאחז ויער ה' את רוח מלך אשור וגו' ושאר שבטים גלו בשנת שש לחזקיהו היא התשיעית להושע בן אלה