פתיחת התפריט הראשי

(משלי יד כו): "ביראת ה' מבטח עוז" - נאמר באברהם כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה (בראשית כו) והבטיחו כי ברך אברכך וגו': ולבניו יהיה - הוא: מחסה - שיחסו ויתחבא בצל זכותו