רש"י על משלי ט טז

"חסר לב ואמרה לו" - הדברים הללו מה אמרה לו