רש"י על מלכים ב ו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ויאמרו בני הנביאים" - נסים שנעשו לו מסדר והולך רבותינו אמרו (סוטה מז א) מכאן שהיה גיחזי דוחה התלמידים מלפניו וכשנטרד באו תלמידים רבים ונדחק המקום מהם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"הואל" - התרצה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ואת הברזל" - הנסורת

"והוא שאול" - שאלתיו ואין לי ממה לשלם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ויצף" - צף על המים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"פלוני אלמוני" - (תרגום) כסי וטמיר פלוני לשון (דברים יז יח) כי יפלא יתכסי

"אלמוני" - מבלי שם שלא היה רוצה להתגלות

"תחנותי" - שם אחנה ואארוב את מלך ישראל או את גדודיו העוברים לשלול בארצי דרך אותו המקום

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"מעבור המקום הזה" - מלכת שם

"נחתים" - חונים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"וישלח מלך ישראל" - היה שולח ורואה אם אמת הוא

"והזהירו" - שהזהיר איש האלהים מעבור שם

"לא אחת ולא שתים" - עשה לו כך כי אם פעמים רבות

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"על הדבר הזה" - מי הוא מגלה סודו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"איכה" - היכן הוא

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"אשר אתנו" - בעזרתנו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ויאמר הך נא וגו'" - על הקללה לא הזכיר את השם אבל על הפקיחה הזכיר את השם על שתיהן על של נער ועל של גדוד

"סנורים" - חולי של שממון רואה ואינו יודע מה הוא רואה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ולא זה העיר" - שהנביא בתוכה ואמת אמר להם שכבר יצא ממנה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"האשר שבית וגו'" - וכי דרכך להרוג אותם שאתה מביא שבייה (ומשבית אותם)

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ויכרה" - לשון תיקון סעודה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"דביונים" - זבל הזב מן היונים

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"הושיעה אדני המלך" - כסבור ששואלת מזונות

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ותחבא את בנה" - מת ורוצה לאוכלו לבדה (ילקוט שמעוני רמז רלא)

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"וירא העם" - דרך הקרע את השק תחת בגדיו

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"אם יעמוד ראש אלישע" - שהיכולת בידו לבקש רחמים

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"וישלח איש מלפניו" - המלך שלח להרגו ובטרם יבא אותו המלאך אל אלישע והוא נגלה לו ברוח הקודש ואמר אל הזקנים והנה המלאך יורד אליו והמלך אחריו

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ויאמר" - המלך

"הנה זאת הרעה מאת ה'" - זאת אחת מן הקללות שקלל על ידי משה (דברים כח נג) ואכלת פרי בטנך במצור ובמצוק וגו'

"מה אוחיל לה' עוד" - להושיע הלא לא יועיל