רש"י על מלכים ב ה


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונעמן שר צבא" - נסים שנעשו על ידי אלישע מסדר והולך

"תשועה לארם" - הוא משך בקשת לתומו והרג את אחאב (ילקוט שמעוני רמז רכב)

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יצאו גדודים" - כשהולכין מאה או מאתים מעצמן לשלול כאשר ימצאון הוא קרוי גדוד

"נערה קטנה" - ריבה קטנה מעיר נערון (חולין ה א)

"ותהי לפני" - (תרגום) והות משמשא קדם אתת נעמן

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחלי אדני לפני הנביא" - לשון (שמות לב יא) ויחל משה בקשות כל המתפללים עליו יהיו שיבא הנס לפני הנביא

"אחלי" - (שוהיידמנ"ס בלע"ז) כלומר זו היא בקשה שהוא צריך לה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויבא" - נעמן

"ויגד לאדוניו" - מלך ארם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויקח בידו" - מנחה לנביא

"וששת אלפים זהב" - זהובים

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לאמר ועתה כבוא הספר הזה וגו'" - הספר אמר לו ועתה כבוא הספר הזה וגו'

"ואספתו מצרעתו" - אסיפה במצורע היא לשון רפואתו כי בהתרפאותו הוא נאסף אל תוך בני אדם ובחליו הכל בדלין הימנו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"האלהים אני" - ה"א נקוד פת"ח ללמד שהוא בלשון תמיהה

"מתאנה" - מבקש תואנה להתגרות בי

"מתאנה" - לשון עלילות דברים (דברים כב יד)

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הנה אמרתי" - סבור הייתי אלי יצא הנביא וידבר עמי ויראה את החולי

"והניף ידו אל המקום" - הצרעת

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אבי" - כמו אדוני

"הלא תעשה" - וכי לא תעשהו אפילו אמר לך דבר טורח

"ואף כי" - קל וחומר שאמר לך דבר קל רחץ וטהר

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ברכה" - מנחת שלום של הקבלת פנים ששואל תלמיד או עבד בשלום הרב שולד"ו בלע"ז

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם אקח" - שדמי עבודה זרה מעורבין בו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא" - לשון בקשה לשון הלואי

"יותן נא" - מאדמה זו מארץ ישראל שהיא קדושה משא שני פרדים ואשאנה לעירי ואעשה אותה מזבח

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בית רמון" - שם עבודה זרה

"והשתחויתי" - על כרחי כששוחה אדוני והוא נשען על ידי

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כברת ארץ" - שם מדה של קרקע כמו (ישעיהו ה י) צמדי כרם (ארפינ"ט בלע"ז)

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מאומה" - חסר אל"ף לפי שהיתה לקיחה זו למום

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויפול" - (תרגום) ואתרכין

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הואל" - השבע ששלחך

"בשני חרטים" - מיני בגדים וסודרין כמו (שם ג כב) המטפחות והחריטים כך חברו מנחם אבל יונתן תרגם זה פלדסין ואת שבספר ישעיהו תרגם מחכיא והפותרין אומרין בשני חריטים בשני כיסין ארוכים (פירדיי"ש בלע"ז)

"אל שני נעריו" - של נעמן

"וישאו לפניו" - לפני גחזי

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויבא אל העופל" - תרגם יונתן לאתר כסי

"ויקח מידם" - מיד שני נערי נעמן

"וישלח את האנשים" - שלא יראה אותם אלישע

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"העת לקחת את הכסף" - להתעשר ולקחת ממנו בגדים וזיתים וגו'