רש"י על מלכים ב ז


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וארבעה אנשים" - גיחזי ובניו (סוטה מז א)

"פתח השער" - כמו שנאמר (ויקרא יג מו) בדד ישב מחוץ למחנה מושבו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"השמיע את מחנה ארם" - נדמה להם כאלו שומעין

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומצאנו עון" - מתחייבין אנו למלכות

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כאשר המה" - כמו שהיו מלאים מתחלתם לא הוציאו מה שבתוכם

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי רעבים אנחנו" - ותאבים לצאת אל השלל ואל המזון

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר נשארו בה" - בתוך העיר שלא מתו ברעב

"הנם ככל המון ישראל אשר נשארו בה" - אם יאמרו מסוכנין הם שלא יהרגם אדם הרי הנם בעיר הזאת בסכנת הרעב כשאר כל המון ישראל אשר נשארו בה ואם ימותו הנם ככל המון ישראל אשר תמו ברעב

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בחפזם" - במהרם לנוס

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר נשען על ידו" - אתמול כשבא לבית אלישע