רש"י על מיכה ה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתה בית לחם אפרתה" - שיצא דוד משם שנאמר בו (שמואל א יז) עבדך ישי בית הלחמי ובית לחם קרוי אפרת שנאמר (בראשית מח) בדרך אפרת היא בית לחם

"צעיר להיות באלפי יהודה" - ראוי היית להיות צעיר במשפחות יהודה מפני פסולת רות המואביה שבך

"ממך יצא לי" - משיח בן דוד וכה"א (תהלים קיח) אבן מאסו הבונים

"ומוצאותיו מקדם" - לפני שמש ינון שמו (שם)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לכן יתנם עד עת יולדה" - יתנם ביד אויביהם עד בא העת אשר חלה וילדה ציון את בניה ציון אשר החזיקה עתה חיל כיולדה ועכשיו היא קרויה יולדת ורבותינו אמרו מכאן אין בן דוד בא עד שתפשוט המלכות הרשעה ט' חדשים על כל העולם כולו אך לפי פשוטו זהו הצעה שפירשתי

"ויתר אחיו" - של מלך יהודה כלומר שאר שבט יהודה

"ישובון על בית ישראל" - יתחברו עם שאר השבטים והיו לממלכה אחת ולא יחצו עוד לשתי ממלכות

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ורעה" - ופרנס את ישראל

"וישובו" - מן הגליות

"כי עתה יגדל" - מלכם עד אפסי ארץ והביאום מנחה אליו בסוסים וברכב

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיה זה שלום" - גמור וקבוע באין הפסק עוד ולא ידמה לשאר התשועות שהיו צרות אחריהן

"אשור כי יבא" - הרי כי משמש בלשון אם אם יבא בארצנו כאשר בא עתה

"והקימונו עליו שבעה רועים" - שבעה ושמונה רבותינו פירשו שמותיהן במסכת סוכה ואיני יודע מהיכן למדו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ורעו את ארץ אשור" - וירוצצו כמו (שם ב) תרועם בשבט ברזל

"ואת ארץ נמרוד" - היא בבל

"בפתחיה" - בשערי מדינותיה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כטל מאת ה'" - שאין בא לעולם ע"י אדם ולא יבקשו פני אדם עליו כך לא יקוה ישראל לעזרת איש כי אם בה'

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כאריה בבהמות יער" - כך יהי מלכם שליט בכל "ורמס וטרף" - רמס היא דריסת הארי כשהוא רעב ואוכלו במקומו וטרף הוא כשנושא את הטרף למעונותיו בשביל גורותיו ולבאותיו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והכרתי סוסיך" - היא עזרת מצרים שאתם נשענים עליהם להמציאכם סוסים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והכרתי ערי ארצך" - ולא תצטרך לערי מבצר

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והשמדתי עריך" - ואשיצי בעלי דבבך וכן (ישעיהו יד) ומלאו פני תבל ערים וכן (שמואל א כח) ויהי עריך