רש"י על ישעיהו סב


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למען ציון" - אעשה ולא אחשה על מה שעשו לה

"לא אשקוט" - לא יהא שלום לפני עד יצא כנוגה צדקה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יקבנו" - יפרשנו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעולה" - מיושבת

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי יבעל וגו'" - ארי כמה דמתותב עולם עם בתולתא כן יתיתבין בגוייכי בנייכי

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על חומותיך ירושלים" - רבותינו דרשוהו כמשמעו מלאכים המזכירים את ה' על חורבנה לבנותה מאי אמרי אתה תקום תרחם ציון (תהלים קב) כי בחר ה' בציון (שם קלב) כדאיתא במסכת מנחות וי"ת חומותיך אבות הראשונים המגינים עלינו כחומה

"הפקדתי שומרים" - לכתוב ספר זכרונות שלא ישתכח זכותם מלפני

"לא יחשו" - מלהזכיר זכותם לפני

"המזכירים את ה'" - את זכות האבות

"אל דמי לכם" - אל תחרישו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יאכלוהו" - מוסב על דגנך

"ישתוהו" - מוסב על תירושך

"עברו עברו בשערים" - אמר נבייא עברו ותובו בתרעיא אפנו לבא דעמא לאורח תקנא

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"סלו סלו המסלה" - כבשו הדרך (בטי"ץ נוקמי"ץ בלע"ז) סולו לשון מסלה הוא

"סקלו מאבן" - סקלו המסילה והשליכו אבני מכשול לצדדין

"סקלו" - (אישפירייא"ן בלע"ז)

"מאבן" - מהיות שם אבן וכנגד יצר הרע הוא אומר ויש עוד לפותרו על תיקון הדרכים לקבוץ הגליות

"הרימו נס" - כלונס (פירק"א בלע"ז) אות הוא שיקבצו אלי ויביאו לי את הגולים אצלם

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הנה שכרו" - שמוכן לתת לעבדיו מוכן אתו

"ופעולתו" - שכר הפעולה שפעלו עמו לפניו הוא מוכן לתת