רש"י על ישעיהו סא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יען משח" - אין משיחה זו אלא ל' שררה וגדולה

"לקרוא לשבויים דרור" - כלומר לבשר להם בשורת הגאולה

"פקח קוח" - פקח את מלקוחם ושבים והתירם

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שנת רצון" - שנת פיוס ורצוי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אילי הצדק" - לשון אילנות כמו (לעיל ב) מאילים אשר חמדתם ומטע ה' יורה עליו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אכריכם" - מנהיגי המחרישה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כהני ה'" - נשיאי הקב"ה

"חיל גוים" - נכסי עממיא

"תתימרו" - אתם תכנסו תחתיהם בכבוד שנטלו עד הנה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תחת בשתכם" - שהיה משנה אף הם כלמה ירונו תמיד חלקם כלו' תחת אשר עד הנה תמיד עמי היו רוננים כלמה חלקם יש רנה שהוא אבל כמו (איכה ב) קומי רוני בלילה וכמו (מלכים א כב) ותעבור הרנה דאחאב

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אני ה' אוהב משפט שונא גזל בעולה" - לכך אינו מקבל עולות מעובדי כוכבים שכולן גזל "ונתתי פעולתם" - של ישראל שתהא באמת או ונתתי פעולתם שפעלו שכר שסבלו גידופי העובדי כוכבים על כבודי באמת

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כחתן" - אשר ילבש לבושי פאר ככהן גדול

"וככלה תעדה כליה" - תכשיטיה