רש"י על ישעיהו נה ד

"עד לאומים" - שר וגדול עליהם ומוכיח ומעיד דרכיהם על פניהם