רש"י על ישעיהו נה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הוי כל צמא" - הוי זה ל' קריאה וזימון וקיבוץ הוא ויש הרבה במקרא (זכריה ב) הוי הוי ונוסו מארץ צפון

"לכו למים" - לתורה

"שברו" - ל' לשבור בר (בראשית מב) קנו

"יין וחלב" - לקח טוב מיין וחלב

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למה תשקלו כסף" - למה תגרמו לכם לשקול כסף לאויביכם בלא לחם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חסדי דוד" - שאגמול לדוד חסדיו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד לאומים" - שר וגדול עליהם ומוכיח ומעיד דרכיהם על פניהם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן גוי לא תדע תקרא" - לשמושך אם אלי תשמעו לשם ה' הנקרא עליך

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בהמצאו" - קודם גזר דין בעוד שהוא אומר לכם דרשוני

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לא מחשבותי מחשבותיכם" - אין שלי ושלכם שוות לכך אני אומר לכם יעזוב רשע דרכו ויתפוש את דרכי "ואיש און מחשבותיו" - ויתפוש את מחשבותי לעשות הטוב בעיני ומדרש אגדה כי לא מחשבותי וגו' אין דיני כדיני בשר ודם אתם מי שמודה בדין מתחייב אבל אני מודה ועוזב ירוחם (משלי כה)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי גבהו שמים וגו'" - כלומר כי יש הבדל וחילוק מעלות ושבח בדרכי יותר מדרכיכם ובמחשבותי יותר ממחשבותיכם כגבוה שמים על הארץ אתם נותנים לב למרוד בי ואני נותן לב להשיב אתכם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי כאשר ירד הגשם והשלג" - ולא ישוב ריקם אך ייטיב לעולם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כן יהיה דברי אשר יצא מפי" - להודיעכם ע"י הנביאים לא ישוב ריקם אך ייטיב לכם אם תשמעו להם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי בשמחה תצאו" - מן הגלות "ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה" - שיתנו לכם פריים וצמחם ויהנו (וירוננו) יושביהם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תחת הנעצוץ וגו'" - רבותינו דרשו תחת הרשעים יעלו צדיקים

"נעצוץ וסרפד" - מיני קוצים הם כלומר הרשעים יאבדו והצדיקים יטלו ממשלתם