רש"י על ישעיהו נד


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רני עקרה" - ירושלים אשר היתה כלא ילדה

"לא חלה" - ל' לידה הוא שהיולדת על ידי חיל וחבלי' יולדת

"מבני בעולה" - בת אדום

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יטו" - למרחוק "מיתריך" - הם חבלים דקים התלוים בשולי אהלים וקושרים ביתדות שקורין (קביל"ש בלע"ז) ותוקעין בארץ

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תפרוצי" - תגברו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עלומיך" - נעוריך

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי תמאס" - כשתמאס פעמים שכועס עליה מעט

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשצף קצף" - מנחם פתר חרי אף ודונש אמר במעט קצף כמו ברגע קטן עזבתיך וכן תירגם יונתן "ובחסד עולם" - שיתקיים עד עולם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי מי נח זאת לי" - שבועה בידי והולך ומפרש דברו כאשר נשבעתי מעבור מי נח וגו'

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי ההרים ימושו" - אף אם תכלה זכות אבות ואמהות חסדי מאתך לא ימוש

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סוערה" - שלבה סוער ברובי צרות "מרביץ בפוך" - רוצף רצפתך מאבני נופך

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כדכד" - מין אבן טובה

"שמשותיך" - י"ת אמך ומנחם חברו עם ישמשוניה ויש פותרין ל' שמש חלונות שחמה זורחת בהן ועושין כנגדו מחיצה במיני זכוכית צבעים לנוי ומדרש תהילים פותר שמשותיך ושמש ומגן (תהלים פד) שיני החומה

"לאבני אקדח" - י"ת לאבני גמר גומרין תרגום גחלים פתר אקדח לשון קדחי אש והם מין אבנים טובות בוערות כלפידים והוא קרבונקל"א לשון גחלת ויש פותרין ל' מקדח אבנים גדולות שכל חלל הפתח קדוח בתוכו והמזוזות והמפתן והסף כולן מתוך האבן הם

"לאבני חפץ" - לאבני צרוך

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רחקי מעושק" - כמו (לעיל נב) התנערי מעפר תרחקי מן העושקים אותך (רחקי מעושק תרחק מלעשוק בני אדם כדרך שעושים רשעים שאוספים ממון מגזל אבל אתם לא תצרכו לגזול כי לא תיראו מדלות ועניות וממחתה כי לא תבא ולא תקרא אליך אברבנאל) "(בצדקה" - שתעשה תהיה נכונה בגאולת עולם ותהיה רחוקה מעושק בני אדם כי לא תראי אפי' פחד ויראה לא יהיה לך מהם ותהיה רחוקה ממחתה שלא תקרב אליך איל"ה שלוחה)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן גור יגור אפס מאותי" - הן ירא יירא ויגור מגזרת רעו' אותו שאין אני עמו הוא שעיר "מי גר אתך" - מי אשר נאסף עליך למלחמה או מי גר מי שנתגרה בך ורבותינו פירשוהו בגרים לומר שאין מקבלים גרים לימות משיחנו ואף בפשוטו של מקרא יתכן מי שנעשו גרים אתך בעניותך עליך יפול בעשירותך כמו על פני כל אחיו נפל (בראשית כה)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה אנכי" - אשר בראתי חרש המתקן כלי ואני אשר בראתי משחית המחבלו כלומר אני הוא שגריתי בך את האוי' אני הוא שהתקנתי לו פורעניות "ומוציא כלי למעשהו" - לצורך גומרו כל צורכו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל כלי יוצר עליך" - כל כלי זיין אשר ילטשוהו ויחדדהו בשבילך להלחם בך

"יוצר" - ל' חרבות צורים (יהושע ה) אף תשיב צור חרבו (תהלים פט)