רש"י על ישעיהו נ


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מדוע באתי" - להתקרב אליכם ואין איש מי מכם פונה אלי

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אלביש שמים" - צבא השמים שרי העכו"ם כשאני בא ליפרע מן האומה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נתן לי לשון למודים" - ישעיהו היה אומר ה' שלחני ונתן לי לשון הראוי ללמד כדי לדעת לעות את העייפים וצמאים לשמוע את דברי הקב"ה (דבר)

"לעות" - מנחם חברו במחלוקת עת לעשות לה' (תהלים קיט) לקבוע להם עתים

"יעיר לי אזן" - מעורר את אזני ברוח קדשו

"לשמוע כלמודים" - במשפט הלימודים האמת והנכוחה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פתח לי אוזן" - והשמיעני את מי אשלח (לעיל ו) שלחתי את עמוס והיו קורין אותו פסילוס שלחתי את מיכה וכו' כדאיתא בפסיקתא דנחמו נחמו

"ואנכי לא מריתי" - מלילך בשליחותו ולא נסוגותי אחור אלא ואומר הנני שלחני (שם)

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גוי נתתי למכים" - הוא אומר לי ישעיהו בני סרבנים הם בני טרחנים הם על מנת שלא תכעס עליהם אמרתי לו על מנת כן

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וה' אלהים יעזר לי" - אם יקומו עלי

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קרוב מצדיקי" - הקב"ה קרוב לי לזכותי בדין

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עש" - תולעת הבגדים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בקול עבדו" - בקול הנביאים

"אשר הלך חשכים" - אפי' צרה באה עליו יבטח בשם ה' כי הוא יצילהו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הן כולכם" - שאינכם שומעים בקול נביאיו

"קודחי אש" - עברתו עליכם

"מאזרי זיקות" - מחזיקי זיקות הן גצין וגחלי אש הנזרקין בקלע ויש לו דוגמא בל' ארמי זיקוקין דנור כך וכך זיקתא פסיק לן

"לכן באור אשכם" - לפי דרככם תלקו

"מידי" - תהא גמולכם זאת לכם