רש"י על ישעיהו מז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אין כסא" - אין מלכות "כי לא תוסיפי" - שיקראו לך עוד רכה וענוגה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קח רחיים" - היא עבודה קשה כלומר השתעבדי מעתה למלכי מדי ופרס ד"א וטחני קמח לצדה לדרך גלותך

"גלי צמתך" - זרועיך ושוקיך דברים המצומת וקשור ומכוסה

"חשפי שובל" - גלי השבילים מן המים שעליהם כי דרך שם תצאי בגולה או גלי שוקך ועברי נהרות

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא אפגע אדם" - לא אבקש פני אדם לקחת נקמתי

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גואלנו ה' צבאות שמו" - הנביא אומר כל זה הקב"ה עושה לגאלנו משם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על זקן הכבדת עולך" - על הזקנים שלא היו יכולים לסבול טורח הכבדת עולך

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותאמרי" - בלבבך לעולם אהיה גברת ואין פורענות בא עלי והדבר הזה השיאך עד לא שמת אלה המכות שיבואו עליך אל לבך ולא זכרת אחריתה של רעתך שעשית

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עדינה" - ת"י מפנקתא "ואפסי עוד" - ואפס מאותי כמו אין זולתי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שתי אלה" - שאמרת שלא תשבי אלמנה ולא תדעי שכול תבאנה לך פתאום

"שכול" - מיושביך

"ואלמון" - ממלכך כל קבורת בנים וגלות בני הארץ קרוי שכול

"כתומם" - כולם שלמים בגזרתם השכול והאלמנות

"חבריך" - לשון כשפים כמו וחובר חבר (דברים יח)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חכמתך ודעתך" - חכמתך ורוע לבבך היא שובבתך הפכו לבך להיות שובבה (אינווייז"א בלע"ז) שבבך מדרך שאר הבריות

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא תדעי שחרה" - לא תדעין למבעי עלה את פני מי תשחרי למלטך ממנה "כפרה" - לקנחה ולהעבירה וזהו כל ל' כפרה הוא ל' קינוח וסילוק

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עמדי נא" - התחזקי נא "אולי תערוצי" - מאים תכלין למיתקף

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הוברי שמים" - י"ת כמו צופי שמים דמסכן למזלת שמיא דימהו לברה כחמה (שיר השירים ו) ולברור מללו (איוב לג) וכן חברו מנחם עמהם ממבררי הליכות המזלות וכה פתרונו יען אשר לא יוכלו הקוסמים לעמוד על דעת רגעי היום ולילה עד ברור להם השמים לטוהר וגם מיכה אמר בנבואה (מיכה ג) חשכם להם מקסום לימד כי ביום מחשך יחתמו הכוכבים ולא יוכלו לקסום "מודיעים לחדשים מאשר יבאו עליך" - כי בהתחדש הלבנה רואים בשעת תולדתה מקצת ממה שעתיד לבא ואין יודעין כל הבירור לכך נאמר מאשר וכן הוא אומר במקום אחר (לעיל ח) המצפצפים והמהגים כעופות הללו שמצפצפין ומהגי' ואין יודעים על מה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה היו" - חוזיך כקש "אין גחלת לחמם" - אין שארית להם כקש הזו שאין בדליקתו גחלים להתחמם לאורם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איש לעברו תעו" - איש לדרכו אל עבר פניו