רש"י על ישעיהו מב יד

"החשיתי מעולם" - זה ימים רבים החשיתי על חרבן ביתי ותמיד אחריש

"אתאפק" - ל' הווה עד עתה הציקתני רוחי ומעתה כיולדה אפעה

"אשום" - אתבהל

"ואשאף" - ואתאוה להשמיד הכל יחד כל אויבי