רש"י על ישעיהו מב


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הן עבדי אתמך בו" - הן עבדי יעקב אינו כמותכם כי אתמוך בו

"בחירי" - ישראל קרוי בחירי (תהלים קלה) כי יעקב בחר לו יה ואומר (לקמן מה) למען עבדי יעקב ישראל בחירי

"רצתה נפשי" - עליו נתתי רוחי להודיע נביאיו את סודו וסופו משפט לגוים יוציא שנאמר (לעיל ב) והלכו גוים רבים וגו' ויורנו מדרכיו וגו'

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא ישא" - לא יגביה קול לא יצטרך להוכיח ולהתנבאות אל הגוים שהם מעצמם יבואו ללמוד מהם כענין שנאמר (זכריה ח) נלכה עמכם כי שמענו אלהים עמכם

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קנה רצוץ לא ישבור" - ת"י עינותניא דאינון כקניא רעיע לא יתברון וחשיכיא דאינין כבוצין עמי (פי' כנר כבה) לא יטפון

"ופשתה כהה" - פתילת פשתה לחה שקרובה ליכבות מלך שלהם לא יגזול את הדלים ולא ירצץ את העניים ואת החלשים

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא ירוץ" - כמו לא ירצץ כי מלאה הארץ דעה (לעיל יא) וישמעו להן כענין שנאמר (צפניה ג) כי אז אהפוך אל עמים וגו' וזהו לתורתו איים ייחלו כולם ישמעו לתורתו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"האל ה'" - בעל הדין ובעל הרחמי'

"בורא השמים" - תחילה כמין פקיע של שתי ואח"כ נטה אותם כדאיתא במס' חגייגה

"וצאצאיה" - בורא את היוצא ממנה

"נותן נשמה" - נשמת חיים

"לעם עליה" - לכולם בשוה

"ורוח" - קדושה

"להולכים בה" - למתהלכים לפניו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קראתיך" - לישעיהו הוא אומר

"ואצרך" - כשיצרתיך זאת היתה מחשבתי שתשיב את עמי לבריתי ולהאיר להם

"לאור גוים" - כל שבט קרוי גוי לעצמו כענין שנאמר גוי וקהל גוים

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לפקוח עינים עורות" - שאינם רואין את גבורתו לתת לב לשוב אלי

"להוציא ממסגר אסיר" - וע"י שיתפקחו עיניהם יצאו אסירים ממסגר ד"א לבשרם על גלות בבל העתידה לבא עליהן שסופן לצאת ממנה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הוא שמי" - הוא מפורש בל' אדנות וכח ועלי להראות שאדון אני לפיכך כבודי לאחר לא אתן

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הראשונות" - שהבטחתי לאברהם על גלות מצרים (בראש' טו) וגם את הגוי וגו'

"הנה באו" - שמרתי הבטחתי ועתה חדשות אני מגיד לעמי להבטיח על גלות שנייה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תהלתו מקצה הארץ" - על כרחם כשיראו את גבורתי לישראל יודו כל העכו"ם כי אלהים אני

"יורדי הים" - פורשי בספינות

"ומלואו" - הקבועים בים ולא באיים אלא בתוך המים שופכים עפר כל א' ואחד כדי בית והולכים מבית לבית בספינה כגון עיר ווניציי"א

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישאו מדבר" - קול בשיר

"חצרים תשב קדר" - (מוסב על ישאו מדבר קדר שהם דרים עתה באוהלים ישאו קול וירונו כמו והחצרים אשר תשב קדר) במדבר קדר שהם דרים עתה באהליהם יהיו ערים וחצרים קבועים

"יושבי סלע" - המתים שיחיו כן ת"י

"מראש הרים יצווחו" - מריש טוריא ירימון קליהון

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"החשיתי מעולם" - זה ימים רבים החשיתי על חרבן ביתי ותמיד אחריש

"אתאפק" - ל' הווה עד עתה הציקתני רוחי ומעתה כיולדה אפעה

"אשום" - אתבהל

"ואשאף" - ואתאוה להשמיד הכל יחד כל אויבי

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אוביש" - ל' יובש הוא לענין דבר לח כגון עשב ונהרות

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והולכתי" - ישראל שהיו עורים עד הנה מהביט אלי בדרך הטוב אשר לא ידעו להלוך בה

"עשיתים" - אעשה כן ל' נבואה לדבר על העתיד כאילו עשוי

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"החרשים והעורים" - על ישראל הוא אומר

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מי עור" - בכם אין אחד כי אם עבדי הוא העור שבכולכם וחרש שבכם הרי הוא כמלאכי אשר אני שולח להנבא נבואות

"מי עור כמשולם" - מי היה עור בכם כבר קבל יסוריו והרי הוא כמשולם כל תגמוליו ויוצא נקי

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ראות רבות" - ראיות הרבה לפניכם ואינכם שומרים להביט במעשי ולשוב אלי

"פקוח אזנים" - אני עסוק לפקוח אזניכם ע"י נביאי ולא ישמע איש מכם את דברי ולשון הוה הוא

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ה' חפץ" - להראותכם ולפקוח אזניכם למען צדק ולכך הוא מגדיל ומאדיר לכם תורה

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והוא" - העם הזה בזוי ושסוי וסוף הענין ולא ישים על לב כל זה לומר למה קראתנו זאת מי נתן למשיסה יעקב

"הפח בחורים כולם" - בחוריהם פחי נפש כולם (תוספות ד"א הפח בחורים כולם ישימו את עצמם בפחי האדמה ובחורים ובבתי כלאים החבאו יוכיח שכן הוא)

"ואין אומר השב" - כמו השב לפיכך הוא רפי אבל השב באמתחתינו הוא דגש

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יאזין" - לתת לב לזאת מי נתן למשיסה יעקב

"לאחור" - יקשיב וישמע דבר שיעמוד לו באחרונה וכן ת"י לאחור לסופא וכן כל לאחור שבמקרא עתיד להיות הוא

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זו חטאנו לו" - זו היא שגרמה את המשיסה והבז את אשר חטאנו לו

"ולא אבו" - אבותינו בדרכיו הלוך

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותלהטהו מסביב" - כדי שיראו ויקחו מוסר כענין שנאמר (צפניה ג ו) הכרתי גוים נשמו פנותם אמרתי אך תיראי וגו'

"ולא ידע" - יודע הוא אלא שדש בעקב לא חש להבין זאת ולשוב מרשעו

"ותבער בו" - אחר פורענויות העכו"ם שמסביב בערה בעצמו