רש"י על ישעיהו לה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישושום" - ישישו עליהם כמו ישושו מהן כמו בני יצאוני (ירמיהו י) שפתרונו יצאו ממני וכן בשלם הבשר (מלכים א' יט) בשל להם הבשר

"מדבר וציה" - ירושלים הקרויה ציה וציון הקרוי' מדבר הן ישושו על מפלתם של גבורי עובדי כוכבים ופרס

"ותגל ערבה" - ערבתה של ירושלים

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ורנן" - כמו ולרנן

"הלבנון" - בית המקדש

"הדר" - כבודו לציון

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חזקו ידים רפות" - כל הנביאים מבשרי ישועה נחמו את ישראל וחזקו את ידיהם הרפות חזקו לשון משקל כבד ופתרונו חזקו את אחרים ואם היה בא לומר חזקו אתם שידכם רפות היה לינקד חזקו ואמצו (דברי הימים ב' לב) עכשיו שאומר להם לחזק ולאמץ אחרים נקוד חזקו אמצו "חזקו אל תיראו" - זה נקוד חזקו ל' קל חזקו אתם מאליכם כמו שיאמר ליחיד חזק ואמץ (יהושע א) ולא יאמר חזק

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לנמהרי לב" - שממהרין את הגאולה ומצירין על איחורה

"נקם יבא" - כמו בנקם יבא

"גמול אלהים" - על הרשעים הוא יבא ואתכם יושיע

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עיני עורים" - אותם שהיו עד הנה עורים מהכיר את מורא זו עליהם "ואזני חרשים" - שלא היו שומעים לקול נביאים עד הנה תפקחנה ותפתחנה כי אתן להם רוח נכון ליראה אותי ועל ישראל הוא אומר שקראם עורים וחרשים כענין שנאמר החרשים שמעו וגו'

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אז ידלג כאיל פסח וגו'" - ישראל שהם עכשיו פסחים וחלשים מצינו שקוראם פסחים חלשים כמו שנאמר פסחים בזזו בז (לעיל לג)

"ותרון" - בישועתי

"לשון אלם" - לשונם של ישראל שהיו בין הכשדים אלמים שומעי' חרפות ואינם משיבים

"כי נבקעו במדבר מים" - כי תשמחם ישועתו ויפרחו כמדבר ציה הצמאה למים ומעיינות נבקעי' בתוכה כלומר כי יצמח ישע לנדכאים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיה השרב לאגם" - התאב לתשועה יהא נושע והנביא דבר בלשון משל

"בנוה תנים רבצה וגו'" - (בנוה) מקום שהיה מדבר ציה שהוא נוה מרבץ תנין יהיה לח מקום חציר הנעשה לקנה וגומא ואין דרך קנה וגומא גדלים אלא במקום מים כענין שנאמר היגאה גומא בלי בצה (איוב ח)

"רבצה" - שם דבר הוא כמו מרבץ שהרי אינו מפיק ה"א

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיה שם מסלול" - לעוברים ושבים

"לא יעברנו" - לאותו דרך שום טמא כלומר לא יהיה עוד לעכו"ם

"והוא למו" - והוא הדרך של אותן עורים וחרשים ופסחים ואלמים הנזכרים למעלה והיה הלוך אותו דרך ואפילו הם אוילים לא יתעו כי איישירנו לפניהם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ופריץ חיות" - חזיר מיער (תהלים פ) אין לך פריץ בחיות כחזיר הבר וגם אריה מסובכו (ירמיהו ד) הוא נבוכדנצר לא ימצא שם

"בל יעלנה" - לאותה הדרך דרך משמש לשון זכר ולשון נקבה כדכתיב את הדרך אשר ילכו בה (שמות יח) הרי נקבה בדרך אחד יצאו אליך (דברים יח) הרי זכר

"לא תמצא" - חיה רעה שם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושמחת עולם" - שמחה אשר מעולם שהיתה להם כבר בדרך יציאתן ממצרי' וה' הולך לפניהם יומם (שמות יג)

"ונסו" - היגון והאנחה מהם