רש"י על ישעיהו כח כד

(ישעיהו כח כד): "הכל היום" - לשון תמיהה הוא, לכך נקוד חטף פתח.

"יחרוש" - מי שחורש לזרוע; וכי החורש כדי לזרע לעולמים חורש? אם כן, מה יועיל? אף הנביאים מוכיחים אתכם להחזירכם למוטב; הלעולמים יוכיחו ולא יועילו?

"יפתח וישדד אדמתו" - וכי לעולם לא יזרע אלא תמיד יפתח את האדמה באתים ובכלי מחרישה?

ו"ישדד" לשון עבודת שדה.

"יפתח וישדד" - בתחלה הוא עושה תלמים רחבים, וסוף הוא עושה תלמים קטנים; במדרש ר' תנחומא.