רש"י על ישעיהו יב א

<< רש"י על ישעיהו • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • 


"ואמרת" - בראותך אותם שנדונין לחרפות ולדראון עולם

"אודך ה' כי אנפת בי" - והגליתני וכפר גלותי עלי ועתה נרצה עוני וישוב אפך ותנחמני ויונתן תרגם אודך ה' כי חטאתי לך ועל כן אנפת בי ולולי רחמיך לא הייתי כדאי לשוב אפך ולנחמני והנה שב אפך ממני