רש"י על ירמיהו מו


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מגן" - של עור הוא והוא שלוק וכשיוצא למלחמה מושחו בשמן "וצנה" - של עץ דמות תריסין שלנו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מרקו הרמחים" - כמו ומורק ושוטף (ויקרא ז) (פורבי"ר בלע"ז)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המה חתים" - מצרים "ולא הפנו" - עוד לעמוד במלחמה לא היה להם פנאי

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כיאור יעלה" - שהיה רגיל להעלות גייסות סביביו כמו נהר לשטף סביביו "יתגעשו מימיו" - דמטרפין מוהי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כיאור יעלה" - היה רגיל לעלות "אובידה" - כמו אאבד

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והתהוללו" - לשון סכלות

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ורותה" - לשון שובע ל"א לשון שכרון כמו שכר דמתרגמינן מרוי "בארץ צפון" - שהלך פרעה על נבוכדנאצר בכרכמיש וגם נפל ונהרגו גבוריו והוא ברח מן המלחמה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גבור בגבור כשלו" - כשהיו בורחים היו נכשלים ונתקלים זה בזה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לבא נבוכדראצר" - זו מכה שניי' שהחריב נבוכדנאצר את מצרים בשנת עשרים ושבע למלכו (יחזקאל כט) כמו ששנינו בסדר עולם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התיצב והכן לך" - כנגד המלחמה והכין והתקין

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נסחף" - נשטפו והחליקו גבוריך כמו מטר סוחף (משלי כח) נסתחפה שדהו בלשון משנה ומנחם חברו לשון כליון וכן חבר מטר סוחף ודונש פתר מטר סוחף כמו מטר סועף כמו מסעף פארה במערצה (ישעיהו י)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הרבה כושל" - הקב"ה שהדפו והרבה לו מכשול

"גם נפל" - נתקבצו איש אל רעהו לאמר נקומה ונשובה אל עמנו ממקום שיצאנו משם להלחם

"חרב היונה" - חרבא דסנאה דהיא כחמר מרויא היונה לשון יין ל"א לשון אונאה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קראו שם" - במלחמה הכריזו משל של חרפה

"פרעה מלך מצרים שאון" - שהיה מגביה קול שאונו תשואות להתהלל בחיילותיו

"העביר המועד" - שייעד היום מלחמה קבוע לצאת ולהלחם ולא יצא ועבר יום זמן המועד

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי כתבור בהרים" - כי כאשר דבר אמת הוא שתבור קבוע בהרים והר הכרמל על הים כן באמת יבא הדב' הזה על מצרי'

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כלי גולה" - אדם יוצא לדרך מתקן לו חמת ומקדה של חרס לשתות בה "ונצתה" - לשון ציה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עגלה יפיפיה" - מלכותא יאייא

"קרץ" - עממין קטולין קרץ לשון חתוך וכן מחומר קרצתי (איוב לג)

"מצפון" - מבבל

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שכיריה" - שריה כמו בתער השכירה (ישעיהו ז)

"מרבק" - קופל"א בלע"ז

"הפנו" - פנו עורף לבקש לנוס

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קולה כנחש ילך" - הרי הנחש בא ללמד על מצרים ונמצא למד למדנו מכאן שכשאמר הקב"ה לנחש על גחונך תלך (בראשית ג) וקיטע את רגליו והלך קולו בסוף העולם כך שנוייה בל"ב מדות דרבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי "כי בחיל ילכו" - אליה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כרתו יערה" - כח יש בהן לכרות כל יערה "כי לא יחקר" - מספר צבאם

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל אמון" - על אמון על השר אמון יש שהוא לשון גדולה כמו התטבי מנא אמון (נחום ג) "מנא" - אלכסנדרי' רבת' לאשיניוריא"ה דלישנדר"א בלע"ז

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואחרי כן" - מקץ ארבעים שנה כמו שאמר (יחזקאל כ"ט)

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתה אל תירא" - צדיקים שבתוך מצרים שגלו שם על כרחם

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למשפט" - בדין חסוך מעט מעט

"ונקה" - לשון טיאוט והשמד וכן תירגמו יונתן לשון כלייה