רש"י על ירמיהו לג


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עצור" - בבית הכלא

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כה אמר ה' עושה" - העושה זאת

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קרא אלי ואענך" - להודיעך העתידות

"ונצורות" - שמורות בלבי לעשותם

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הנתוצים אל הסוללות" - לעשות מהם סוללות תלים שצבורים למעלה אשר בונים בני העיר לעלות אל הסוללות[1] להלחם מעליהם אל הכשדים

"ואל החרב" - לתקפא שורא מן קדם דקטלין בחרבא

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולמלאם את פגרי האדם" - ואת הבתים אשר נתצו עושים קברות לפגרים שנהרגים בתוך העיר

"ואשר הסתרתי וגו'" - כה אמר ה' הנני מעלה לה וגו' (ו)

"עתרת שלום" - ברכת שלום (שלו"ד בלע"ז)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נוה רועים" - מדור רועים

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עוד תעבורנה הצאן וגו'" - יצאו ויבאו ישראל ע"י מנהיג הולך בראשם

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא יכרת" - כריתות עולם אלא אם יפסוק סופו לחזור

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל הימים" - לא יכרת להם זרע הראוי להעלות עולה ולהקטיר מנחה

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם תפרו את בריתי היום" - אם תוכלו להפר את בריתי אשר כרתי את היום ואת הלילה להיותם בעתם אשר כרתי לנח ובניו ויום ולילה לא ישבותו

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שתי המשפחות" - המלכות והכהונה

"ואת עמי ינאצון" - ובדברים האלה הם גורמים לעמי לנאץ מהיות גוי לי

"לפניהם" - לפני דבריהם אלה שמלמדין אותן לומר לא ישוב הקב"ה מחרונו עוד ולא תועיל לכם תשובה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם לא בריתי וגו'" - אי אפשר שלא יתקיים הברית שכרתי ליום ולילה להיות בעתם ואי אפשר לחוקות שמים וארץ ליבטל כאלו לא שמתים גם זרע יעקב וגו' ורבותינו דרשוהו לענין ברית התורה ללמוד מכאן שבשביל התורה נבראו שמים וארץ אך אין המדרש מיושב על סדר המקראות

  1. ^ נראה שהוא טעות סופר, וצריך לומר במקום לעלות אל הסוללות - "לעלות אל החומה", שהרי אין הסוללות תלים שעליהם עולים אל הסוללות. וכן הוא מפורש ברד"ק [ירמיהו פרק לב - פסוק כד]: "ויונתן תירגם הא מליתא עלו על קרתא למכבשה והוא תל עפר שצוברין סביב החומה לעלות משם על החומה עכ"ל: