רש"י על ירמיהו כג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הוי רועים" - מלכי יהודה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא פקדתם אותם" - לא נזהרתם לשומרם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא יפקדו" - ולא יחסרו לשון ולא נפקד ממנו איש (במדבר לא)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והשכיל" - ויצליח

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה' צדקנו" - ה' מצדיק אותנו בימיו של זה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לנביאים נשבר לבי בקרבי" - לדברי הנביאים האומרים שלום יהיה לכם נשבר לבי

"רחפו" - הולכים ונעים ככנפי צפור המרחף על קנו (טרנבליר"ש בלע"ז)

"מפני ה'" - שאני שומע ממנו גזירה רעה זאת

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מפני אלה" - שבועת שקר

"אבלה" - חרבה

"מרוצתם" - (קורש"א בלע"ז) וי"ת ל' רצון

"לא כן" - לא בדין

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם נביא גם כהן" - אפילו אלו שהכל למידין מהם "גם בביתי מצאתי רעתם" - שהעמידו דמות בהיכל

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כחלקלקות" - ארץ חלקה שהרגל מחלקת בה והאדם נופל "כחלקלקות באפלה" - כשלון על כשלון חלקלקות באור יש כשלון אפלה בלא חלקלקות יש כשלון

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובנביאי שומרון ראיתי תפלה" - קודם שגלו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובנביאי ירושלים" - אני רואה עתה שערורה דבר מגונה

"וחזקו ידי מרעים" - אומרים לרשעים שלום יהיה לכם

"לבלתי שבו" - שלא ישובו המריעים איש מרעתו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכל הולך בשרירות לבו וגו'" - ולכל הולך בשרירות לבו וגו'

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי עמד בסוד ה'" - וישמע את הנגזר מלפניו אותו שהקשיב דבר תורתו וישמע למצותיו ולא הרשעים האלה שמיעה הראשונה שבמקרא זה שמיעה ממש שמיעה האחרונה קבלה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מתחולל" - משתכן מחזר לשכון ועל ראש רשעים ישכון

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מזמות" - לשון מחשבה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואם עמדו בסודי וישמיעו דברי וגו'" - היה להם להשמיע דברי ותורתי את עמי ולא להטעותם בה מעלי

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האלהי מקרוב" - שאיני רואה אלא בסמוך לי ואין בי כח לשפוט את התחתונים שהם רחוקים ממני ואיני יודע במעשיהם

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם יסתר איש" - זהו כפל תמיהה האלהי מקרוב כדרך כל תמיהות הכפולות

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד מתי" - ינבאו שקר וכי יש בלבם של הנביאים הללו הנבאים שקר לקיים מחשבותם שהם חושבים להשכיח את עמי שמי וגו' "תרמית" - לשון מרמה

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יספר חלום" - יספרנו לשון הבאי כשאר חלומות ולא יחזקנו בדברי נבואה

"מה לתבן את הבר" - מה ענין שקר אצל אמת

"את הבר" - עם הבר

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלא כה דברי כאש" - לא היה להם לטעות ולדמות חלומותם לומר שהם נבואה כי דבר נבואה כשבאה בפי הנביא בגבורה היא באה בו כאש בוערת כענין שנאמר ותהי בלבי כאש בוערת (לעיל כ) ואומר ויד ה' עלי חזקה (יחזקאל ג) "וכפטיש" - (פי"ק בלע"ז) ויש אומר (מרטיי"ל בלע"ז)

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מגנבי דברי איש מרעהו" - איש מאת רעהו יש להם מרגלים אצל נביאי האמת ושומעין סגנון שלהם שהם מתנבאים בו ואומרין נביאת שקר באותו ל' כמו שעשה חנניה בן עזור שמע את ירמיהו מתנבא בשוק העליון הנני שובר את קשת עילם והוא ניבא בשוק התחתון שברתי את עול מלך בבל (לקמן כח) כמו שכתבו רבותינו בסנהדרין

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלוקחים לשונם" - המלמדים לשונם לומר שקריהם בל' נאם ה' כנביאי האמת למען יאמינו בם

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובפחזותם" - ל' תמהון (אישטורדיזו"ן בלע"ז)

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה משא ה'" - לשון שחוק לפי שנבואתו להם למשא "ואמרת אליהם את מה משא ונטשתי וגו' ונטשתי" - ועזבתי אומרים לכם מה המשא אתם למשא להקב"ה והוא אמר שיטוש וישליך אתכם מעל זרועותיו משמים ארץ כך שמעתי

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי המשא יהיה לאיש דברו" - אע"פ שאתם מהפכין את המשא לגנאי משא דבר ה' לאיש דברו ולאיש עצתו הוא מגלהו ואתם מהפכין אותו ללשון משאוי זו לא שמעתי כן והיא עיקר אבל כך שמעתי כי המשאוי יהי' משאוי של פורענות למי שאומרו השואל מה משא ע"א משא ה' ל' נבואה הוא והיה הנביא השקר שואל לנביא האמת לאמר לו את דבר הקב"ה בל' שבא הסיגנון אליו והסיגנון לא היה מפרש הדיבור כל כך והיה נביא השקר מהפך הפירוש לצד אחר והיה מדבר בדוגמת נביא האמת כדי שיאמינו בו וכן עשה חנניה בן עזור לכן הוא אומר אל תשאלו משא ה' את ל' הסגנון אלא מה דבר ומה ענה את פירוש הדבר שאלו לנביא אמת לאמר להם מה הקב"ה אומר ולהיכן נוטין את דבריו "כי המשא יהיה לאיש דברו" - סיגנון סתם הקב"ה אמרו סתם לאיש עצתו שאינו חשוד להפכו ואתם שואלים אותו כדי להפכו והפכתם את דברי הקב"ה וזהו שאמר למעלה מגנבי דברי איש מאת רעהו (כאן) גם זה לשון מיותר

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כה תאמר אל הנביא" - כשאתם באים לשאול דברי מאת הנביא

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונשיתי" - ל' גיד הנשה (בראשית לב) ול' ונשתה גבורתם (לקמן נא) קופץ ומטלטל ממקום למקום