רש"י על ירמיהו כד


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דודאי" - קדרות

"מועדים" - מוכנים

"החרש והמסגר" - תלמידי חכמים שגלו עם יכניה וכבר פירשתיו בספר (מלכים ב' כד) החרש והמסגר (לימייטרא"ה ליפורטי"ר בלע"ז) ל"א החרש והמסגר החרש ל' חרש והמסגר ל' סגור כלומר חכמים גדולים בתורה שכשהיה אחד מהם מדבר הכל שותקים מסגר שהיו סוגרים ואין פותח

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כתאני הבכרות" - שבישלו כל צרכן בתחלת בכורי תאינים שהם חביבות על מוצאיהם בראשיתם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כן אכיר את גלות וגו'" - הרי זה מקרא מסורס כן אכיר לטובה את גלות יהודה שהגליתי כבר יכניה וגלותו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אתוש" - ל' עקירה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לזעוה לרעה לכל ממלכות הארץ" - שישמעו הרעה הבאה עליהם ויזועו

"לשנינה" - שישננו וידברו הכל בפורענותם