פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל דרך הגוים אל תלמדו" - ואז מאותות השמים אל תחתו מחמה לוקה וממאורות לוקין

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חרש" - אומן "מעצד" - (דולדוייר"א בלע"ז)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מסמרות" - (קלי"ש בלע"ז)

"ובמקבות" - קורנס (מרטי"ל בלע"ז)

"יפיק" - יכרע ברכיו ל' פוקה (שמואל א כה) ופיק ברכים (נחום ב)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כתומר מקשה" - מקיש אותם בקורנס עד שזוקף לו קומה כדקל

"אל תיראו מהם" - אם תפרשו מהם כי לא ירעו לכם

"וגם היטיב אין אותם" - אם תעבדום היטיב כמו להיטיב

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לך יאתה" - לך נאה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובאחת יבערו" - עכו"ם ומה היא האחת מוסר הבלים של עץ שלהם ויתייסרו עליו יבערו ל' שטות וכן ויכסלו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מרוקע" - מרודד

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וה' אלהים אמת" - למה כי הוא אלהים חיים ומלך עולם לכך יכול לאמת דבריו אבל בשר ודם אומר לעשות ומת או תשש כחו או יורד מנכסיו ואין בידו לקיים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כדנה תאמרון" - אגרת היא ששלח ירמיהו ליכניה וגלותו בגולה להשיב לכשדים ארמית תשובה אם אומרין להם לעבוד עכו"ם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נטה" - (טינדי"ש בלע"ז)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לקול תתו" - בעת בא קול שהוא נותן המון מים בשמים

"נשיאים" - עננים

"ברקים" - (פלנדורי"ש בלע"ז)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נבער" - לשון איש בער (תהלים צב) וכן נבערו הרועים (כאן) "נסכו" - לשון מסכה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעת פקודתם" - כשאפקד עליהם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אספי מארץ כנעתך" - החביאו כנושי מארעא סחורתיך כמו כנען בידו מאזני מרמה (הושע יא) ומנחם פירש כנעתך לשון הכנעה ושפלות ואספי ל' שחייה שחי והשפילי יותר משפלות ארץ את הכנעתך את ירושלים היושבת עתה במצור

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קולע" - כזה שהוא זורק אבן בקלע "למען" - אשר ימצאו שכר פעולתם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נחלה" - ל' חולי "ואשאנו" - ת"י ואסובריניה (אשופרילו"י בלע"ז)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יצאוני" - יצאו ממני ירושלים אומרת כן

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא השכילו" - לא הצליחו במלכותם כמו בכל אשר יפנה ישכיל (משלי יז) "מרעיתם" - צאן מרעיתם

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא לאדם דרכו" - כי יצר הרע שבראת בו מטהו מן הדרך ד"א ידעתי ה' כי לא לאדם דרכו אין ביד כל אדם כח להצליח דרכו ואם לא על פיך אין כח ביד אויב להחריב ביתך

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אך במשפט" - ביסורין

"במשפט" - (יושטיצ"א בלע"ז)

"אך במשפט" - ת"י ברם בדין חשוך

"אל באפך" - פן תהא כלייה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אכלו" - (דיורידנו"ש בלע"ז) וכן ואכלוהו