רש"י על ירמיהו יא


פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמן ה'" - שיהא ארור

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"העד העדותי" - ל' התראה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואביא עליהם את כל דברי הברית" - האלות האמורות בברית על הדברים אשר צויתי לעשות ולא עשו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ערי יהודה" - מערי יהודה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רנה ותפלה" - בבעו ובצלו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה לידידי בביתי" - מה לעם סגולתי לבא עוד בביתי

"עשותה המזמתה" - לעשות היא מזמת עצת חטאים שלה

"הרבים" - שבהם

"ובשר קודש יעברוך מעליך" - אף המילה בטלו מבשרם שעל ידה היו מקודשים לי

"כי רעתכי אז תעלוזי" - כשאתם עוברים עבירה אתם שמחים

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לקול המולה" - ל' שאון עם רב שיבוא עליהם "ורעו דליותיו" - ורצצו את ענפיו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וה' הודיעני" - כך אמר הנביא הקדוש ברוך הוא הודיעני את פורענותם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואני ככבש אלוף" - אשר יובל לטבוח

"יובל" - לפי שאני מודיעם הרעה הם אומרים להרגני ככבש אלוף דונש ויהודה בן קוריש פתרוהו ככבש ופר אשר יובל לטבח ואלוף כמו שגר אלפיך (דברים כח) ואע"פ שלא נאמר אלוף יש לנו כיוצא בו שמש ירח עמד זבולה (חבקוק ג) כסוס עגור כן אצפצף (ישעיהו לח) ומנחם פתר ככבש אלוף כבש גדול (עיין בתהילים נ"ח בפרש"י) ויונתן מסייעו שתירגם כאימר בחיר

"נשחיתה עץ בלחמו" - נרמי סמא דמותא במכליה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אראה נקמתך מהם" - את אנשי ענתות היה מקלל

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל אנשי ענתות" - כמו על אנשי ענתות