רש"י על ירמיהו ט


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עצרת בוגדים" - כנסיות בוגדים

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וידרכו" - לשון זה נופל בהזמנת הקשת לירות חץ וקשת הי' (ארבלישט"א בלע"ז) וברגלים דורכין אותה לכך קורא אותה דריכה והנביא המשיל לשונם לקשת שקר שדרכו לשונם קשת בשקר "מרעה אל רעה" - מעבירה אל עבירה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עקוב יעקב" - ארוב יארוב

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"העוה נלאו" - יגעו וטרחו לעוות את דרכם "העוה" - כמו הכבד את לבו (שמות ח) להעוות

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שבתך בתוך מרמה" - כשהן יושבים חושבין מחשבות מרמה ובמרמה החליפו יראתי ומאנו דעת אותי "במרמה" - בשביל המרמה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנני צורפם" - ביסורין "מפני בת עמי" - מן קדם חובי כנישתא דישראל

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חץ שחוט לשונם" - משוך כמו זהב שחוט (מלכים א י) וכן ושחטה שטים (הושע ה) (טריי"ש בלע"ז) לישנא אחרינא ל' שחיטה ממש (טראנקא"ט בלע"ז) וכן חברו מנחם וכן ת"י כגיר די מחרף "ובקרבו" - ת"י ובמעוהי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על ההרים" - על חורבן ההרים

"ועל נאות מדבר" - נוה רועים שבמדברות נאות ל' נוה וכן נאות אלהים (תהלים פג) וכן לביתך נאוה קודש (שם צג)

"נצתו" - לשון ציה וכן נצתה

"נדדו הלכו" - סופן לילך חמשים ושתים שנה לא עבר איש ביהודה מגלות צדקיהו עד פקודת כורש מלך פרס חמשים ושתים שנה היו ורמז לדבר ועד בהמה חשבונה בגימטריא נ"ב והחשבון מכוון במסכת מגילה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לגלים" - דגורין

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי האיש החכם" - שיבין זאת ומי הנביא אשר דבר פי ה' אליו "ויגידה" - ומי יגיד על מה אבדה הארץ ובא כל הפורענות הזה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לענה" - עשב מר "מי ראש" - ארס נחש

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי השליכו משכנותינו" - את שוכניהם ויש עוד לומר כי השליכו האויבים את משכנותינו לארץ

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להכרית עולל מחוץ" - מן השוק כמו וחוצות תשים לך בדמשק (מלכים א כ)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל יתהלל חכם" - אל תתהללו לומר חכמים אנחנו הנה בדברי מאסתם וחכמת מה לכם אם השכלתם וידעתם אותי אז תתהללו בחכמתכם

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השכל" - כמו הכבד (בראשית ח) (אגטליינ"ט בלע"ז)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על כל מול בערלה" - על כל מול שיש לו ערלה אפילו ערלת לב וכל שכן על העכו"ם

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על מצרים וגו'" - שכיני א"י היו ולקו אחריה בסמוך לה כמו שכתוב (ביחזקאל כט) ומפרש בסדר עולם

"קצוצי פאה" - ל' קצה המוקצין בפאת מדבר