רש"י על יחזקאל לו


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האח" - שמחה "ובמות עולם" - ארץ ישראל שהוא גובהו ונויו של עולם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמות ושאוף אתכם מסביב" - שכיניכם היו משתוממים ותומהין לשתוק ולראות בסוף חורבנכם ושואפים ותאבים ומצפים להיותכם מורשה לשארית הגוים

"ותעלו על שפת לשון" - ועכשיו בחורבנכם הכל מדברים ומדובבים בכם לאמר האח הרי שממו

"ודבת עם" - פארלמנ"ט בלע"ז

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למען מגרשה לבז" - לפי שראו גירושה לבז שהוטלה לביזה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לשכלם" - לגרש יושביך מקרבך הוא קרוי שכול

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אוכלת אדם את" - למודה היא הארץ הזאת להשחית את יושביה האמוריים כלו בה והיהודים כלו בה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהי" - דבר ה' אלי לאמר

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם וגו' כטומאת הנדה" - המשילה הכתוב לנדה שבעלה מצפה מתי תטהר ותאב לשוב אליה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויבוא" - לפי שאמר בית ישראל בראש הפרשה קרא כל הפרשה בלשון יחיד ומדרש אגדה הקב"ה בא עמהם בגולה והטה אוזן מה היו אומרים השבאין הרי אלו עם ה' ולא היה לו יכולת להצילן במדרש איכה רבתי "ויחללו את שם קדשי" - השפילו את כבודי ומהו החילול באמור אויביהם עליהם עם ה' אלה ומארצו יצאו ולא היה יכולת בידו להציל את עמו ואת ארצו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא למענכם" - התשועה שאושיעכם

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וקדשתי את שמי" - ומה הוא הקידוש ולקחתי אתכם מן הגוים

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מים טהורים" - אכפר עליכם ואעביר טומאותיכם בהזית מי חטאת המעבירין טומאת המת

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לב חדש" - יצר שנתחדש לטובה

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונקוטותם בפניכם" - דמוניי"ר בלע"ז תמקו בעצמיכ' בבשתכם על הגמול הרע אשר גמלתם לפני ואני גומל לכם טובה

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והארץ הנשמה תעבד" - הארץ אשר היתה שממה עד הנה תהיה נעבדת ונזרעת

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היתה כגן עדן" - עכשיו נהפכה להיות כגן עדן "והערים החרבות" - זה ימים רבים עכשיו בצורות ישבו

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אדרש לבית ישראל" - אתפתה להם בתפלתם בדורשם אותי על זאת "ארבה אותם" - אדם כצאן לרוב

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כצאן קדשים" - שהיא באה לירושלים במועדי פסחים לשון אחר כתרגומו אסגינון באינשא ואצלחינון בבעירא כלומר שלא יהיו עוונותיהם נזכרים עליהן