רש"י על יחזקאל לז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היתה עלי יד ה' ויוציאני ברוח ה' וגו'" - יד ה' כל יד ה' שבנבואה לשון כפייה הוא שהיתה הרוח כופה אותו לילך כמשתגע אל מקום שהרוח חפץ "והיא מלאה עצמות" - רבותינו אמרו שהיו משבט אפרים שיצאו ממצרים לפני הקץ והרגום אנשי גת הנולדים בארץ כמו שאמור בדברי הימים

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והעבירני עליהם סביב" - לבקעה ולא הכניסו לתוכה לפי שהיה כהן

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התחיינה" - הנראה בעיניך שיוכלו לחיות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונתתי עליכם גידים וגו'" - ובספר איוב הוא אומר עור ובשר תלבישני תחילה ואחר כך ובעצמות וגידים תסוככני אלא למה היו אלו דומים לאדם שפושט וחוזר ולובש שמה שפשט אחרון לובש ראשון אבל בתחיל' בריית הוולד עור ובשר תחילה ואח"כ עצמות וגידים "וקרמתי" - לשון קרום איקרוטייריי"א בלע"ז

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהי קול" - והנה רעש העצמות שהיו טופחין זה לזה "עצם אל עצמו" - עצמות כל אחד כל מקום שנתפזרו היו קופצין ומתקרבין כל אחד ואחד אצל מקו' חבורו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מארבע רוחות" - כל מקום שהלכו נשמותיהן לשוט לד' רוחות העולם משם יתקבצו ויבאו "ופחי" - כמו נופח באש פחם (ישעיהו נד)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"העצמות האלה כל בית ישראל המה" - רמז ודוגמא לכל בית ישראל בצרותם המה שהרי הם אומרים יבשו עצמותינו בצרות אבדה תקותינו ומה נוחיל לתשועה עוד דבר אחר כולם אלו משל ישראל היו ומפני שהחייתם עכשיו הם אומרים אבדה תקותינו ולא נחיה עוד שנית כשיחיו המתים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לכן הנבא" - שעתיד אני להחיותם שנית

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהי" - דבר ה' אלי לאמר

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וגו' וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו" - ארבע תיבות הללו כתוב עליו לאמר עץ זה ליהודה ולשבט בנימין שנלוה עליו "ולקח עץ אחד וכתיב עליו" - זה ליוסף עץ אפרים ושאר תשעה שבטים שהיו אחרי ירבעם שהיו משבט אפרים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיו לאחדים" - אני אחברם לשני העצים שיהא עץ אחד בידך

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה אני לוקח את עץ וגו'" - שלא יהיו עוד לשתי ממלכות

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לעבדי ליעקב" - כעין שנתתיה ליעקב בלי מצרי'