רש"י על יחזקאל לד


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על רועי ישראל" - על פרנסי ישראל

"אשר רועים אותם" - את עצמם היו מענגין מממון חבריהם אשר תחתיהם

"הלא הצאן ירעו הרועים" - הלא משפט הרועים לרעות את הצאן ולא לרעות את עצמן

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את הנחלות" - את הכחושות מאין כח דולרושיא"ש בלע"ז שצריכות חיזוק לתמוך בהן ביד

"לא חבשתם" - לקשור שברי העצם זה עם זה כמשפט הרופאים

"ואת הנדחת" - שנדחת מתוך העדר אל החוץ

"רדיתם" - יסרתם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישגו צאני" - הולכות טועות על פני כל ההרים כלומר נעשו הפקר לעשות איש איש כרצונו ולא הוכחתם אותם ולא שפטתם בין איש לרעהו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וירעו הרועים אותם" - את עצמם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא ירעו עוד הרועים אותם" - את עצמם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובקרתים" - ל' בקור חולים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נפרשות" - כשהן נפוצות והוא הולך ביניהם ומאספן יחד "ביום ענן וערפל" - כי כן דרך הצאן להתפזר ביום המעונן

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת השמנה ואת החזקה" - ההודפת ודוחפת את חברותיה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בין שה לשה" - בין בעלי אגרופין לחלשים

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המעט מכם" - את אשר החזקות שבכם רועות המרעה הטוב והלוואי לא תרמסו המותר ברגליכם ותאכלנה אותן שאר צאני אלא שאף מותר מרעיכם תרמסו ברגליכם ולא די לכם אשר משקה מים תשתו אלא שהנותרי' ברגליכם תרפושין "ומשקע מים" - המים הצלולים ששקע הטיט ולא נעכרו ברגלי' והדוגמא כתרגומו הזעיר לכון דפרנוס טב אתון מתפרנסין ומותר פרנוסכון דישין ברגליכון ומשתי מתקן אתון שתן וית מותרא ברגליכון אתון דישין

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וצאני וגו'" - ועמי מותר מיכל שמשיכון אכלין ומותר משתי שמשיכון שתן

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שה בריה" - חזקה "רזה" - מייגר"א בלעז

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עבדי דוד" - מלך מזרעו

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישנו ביערים" - ת"י ויתעתקון בחורשא ויש לפותרו בלשון שינה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונתתי אותם וסביבות גבעתי" - תהא נתינתה בברכה ונתתי כמו והשכנתי

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מטע לשם" - קיום שיהא לשם עולם "אסופי רעב" - טמוני רעב מחמת בושת רעבון ועוני

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אדם אתם" - אינכם כבהמות בעיני