רש"י על יחזקאל טו


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מה יהיה עץ הגפן מכל עץ" - מה סופו מכל שאר עצים

"הזמורה אשר היה בעצי היער" - לא על גפן הכרמים שעושה פרי אני אומר לך אלא על זמורות גפן הגדילה ביערים

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"היוקח ממנו וגו'" - אינו ראוי לכך

"כל כלי" - שום כלי

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הנה לאש נתן לאכלה" - ארבירי"ר בלע"ז הנה שאלתיך על התמים ואינו ראוי לכלום עתה עוד אני מוסיף על השאלה הנה אם נתנו זמורה ממנו באש ואכלה האש בשני קצות הקיפה עד כי נחר תוכו

"נחר" - נשאר מן האש ברואי"ר בלע"ז נחר לשון ועצמי חרה (איוב ל) ויש לועזין אשאר"ט בלע"ז וכן ויחר עלי אפו (שם יט) חברו מנחם עם עצמי חרה

"היצלח" - עוד למלאכה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אף כי" - לשון ק"ו וכ"ש הוא וכן בכל המקרא כגון הנה אנחנו פה ביהודה יראים ואף כי נלך קעילה (שמואל א כ"ג)

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כן נתתי" - את ירושלים שתי קצותיה אכל' האש שתי גליות כשגלה יהויקים גלו עמו מזרע המלוכה ומן הפרתמים כמו שנאמר בדניאל אחריו גלה יכניה בנו והחרש והמסגר ותוכו נחר צדקיהו הנותר בה כבר גזרתו עליו מלא חפניך גחלי אש וזרוק על העיר (לעיל י)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מהאש יצאו" - על פתגמי אוריתא דיהיבין מגו אשתא עברו ועממיא דתקיפין כאישתא ישיצינון