פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל עמק יהושפט" - ארד עמם בעומק הדין יהושפט משפטי יה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ידו גורל" - כמו וידו אבן בי (איכה ג)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הגמול אתם משלמים" - זהו הגמול שנתן שלמה לחירם מלך צור עשרים עיר (מלכים א ט) "קל מהרה" - לשון זריזות

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לשבאים וגו'" - לבני שבא "כי ה' דבר" - והיכן דבר עבד עבדים יהיה לאחיו (בראשית ט) כן מפורש במכילתין

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קדשו מלחמה" - אם תוכלון אתם להלחם כנגדי

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אתיכם" - קלטר"ש בלע"ז "מזמרותיכם" - שרפש"א בלע"ז

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עושו" - כמו חושו כך חברו מנחם ויונתן תרגם יתכנשון ואומר אני שהוא לשון עשת ברזל המכונס יחד מש"א בלע"ז ואין תי"ו בו יסוד "שמה הנחת ה' גבוריך" - שם בקבוצת עמק יהושפט ישבור גבורתכם כן תרגם יונתן ואיני יודע אם ל' ארמי הורדה או לשון חתת והנו"ן בו נופל כמו (דנייאל ב) הנעל לדנייאל קדם מלכא שאין בו אות שורש אלא על

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שלחו מגל וגו'" - שלחו חרבות אותם ההולכים בשליחותי לחבל את אויבי ה'

"כי בשל קציר" - כלומר כי הגיע עתם ודמה הדבר לקציר שקוצרים אותו במגלות כשגמר בישולו

"באו רדו כי מלאה גת" - מן הענבים באו ודרכו אותם כלומר נתמלא סאת עוונם רדו ל' כבישה ורדוי כמו ורדו בדגת הים (בראשית א)

"השיקו היקבים" - קול קילוח היקבים היורד תוך הבור שלפני הגיתות נשמע

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעמק החרוץ" - ששם חרוץ שהמשפט אמת וכן תרגם יונתן מישר פילוג דינא

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אספו נגהם" - הכניסו אורם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מציון ישאג" - ממה שעשו לציון

"ורעשו שמים וארץ" - יפרע משרים של מעלה (שרי הכשדים) ואח"כ מן (הכשדים)

"מחסה" - לשון כסוי ובלע"ז אבריאיי"ל

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אפיקי" - מקום מוצא מים "והשקה את נחל השטים" - כמשמעו ומשקי ית מישר שטים ומדרשו יכפר על עון פעור (עיין זכריה יד)

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מצרים וגו' ואדום" - סמכן זה לזה לפורעניות אתה מוצא שאילולי מצרים לא היתה אדום שנאמר (מלכים א א) כי ששה חדשים ישב יואב עד הכרית כל זר באדום וכתיב (שם) ויברח הדד הוא ואנשים אדומיים וימצא הדד חן בעיני פרעה וגומר והדד שמע כי שכב דוד עם אבותיו וגומר ובאחרונה ויהי לשטן לשלמה אמר הקב"ה אני אכלה זו וזו "מחמס בני יהודה" - בשביל חמס שעשו עכו"ם לבני יהודה אשר שפכו את דמם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונקיתי דמם לא נקיתי" - ואף אם אנקה אותם משאר עבירות שבידם ומרעות שעשו לי דמם של בני יהודה לא אנקה מהם אימתי תהיה זאת בזמן שהקב"ה שוכן בציון