רש"י על יואל ג


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והיה אחרי כן" - לעתיד לבא

"על כל בשר" - על מי שנעשה לבו רך כבשר דוגמת ונתתי לכם לב בשר (יחזקאל לו)

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותמרות עשן" - זקיפות מעלה עשן בגובה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יהפך לחשך" - לבייש את המשתחוים לחמה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והיה כל אשר יקרא וגו' כאשר אמר" - והיכן אמר וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך (דברים כח)

"ובשרידים" - בשארית אשר יותיר

"אשר ה' קורא" - לשון קרואים לסעודה או לעבודת המלך לשון הזמנה