רש"י על יואל ב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תקעו שופר" - להשמיעם שישובו בתשובה בטרם תבואתם הרעה הזאת "יום ה'" - מה שאמרנו למעלה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כשחר פרוש על ההרים" - הארבה והגזם נפרשים על ההרים כשחר הנפרש בכל העולם "כמוהו לא נהיה מן העולם" - לבוא כל המינים הללו זה אחר זה אבל מין ארבה לבדו לא היה כמו אותו של מצרים שנאמר ואחריו לא יהיה כן (שמות י)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לפניו אכלה אש" - משחיתים את הכל כאילו אש אוכלת לפניהם ולהבה מלהטת אחריהם "כגן עדן" - היתה הארץ לפני בואו ואחר שילך הניח את הארץ כמדבר שממה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמראה סוסים מראהו" - במרוצתו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כקול להב" - האוכלת קש משמעת קול "ערוך מלחמה" - לפי שהוא דבוק נקוד חטף סגול

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קבצו פארור" - שחרות כקדירה כמה דאת אמר ובשלו בפרור (במדבר יא) ואלף הכתובה יתירה היא ואינה נקראת

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא יעבטון" - אין לו דמיון ופתרונו לפי עניינו לא יעקלון

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובעד השלח" - כמו בעד החלונים על פני כלי זיין יפלו ויחנו "ולא יבצעו" - ולא יקבלון ממון ויונתן פתר בו לשון שליחות בשביל שליחות של הקב"ה מפילין עצמן ובצע כסף לא לקחו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעיר ישקו" - לשון השמעת קול כמו כמשק גבים (ישעיהו לג) דוב שוקק (משלי כח) ממשק חרול (צפניה ב) וי"ת לשון נשק מזדיינין

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רעשו שמים" - בשביל פורענות הבאה על ישראל רוגזים ורועשים "אספו נגהם" - הכניסו אורן

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וה' נתן" - עליהם קולו במאמר נביאיו לפני שלחו בהם את חילו זה "כי רב מאד מחנהו" - אשר ישלח בכם אם לא תטיבון

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואל בגדיכם" - כי איני חש לקריעת בגדיכם ד"א קרעו לבבכם ואל תצטרכו לקרוע בגדיכם מחמת אבל "ונחם על הרעה" - נהפך למחשבה אחרת

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי יודע" - שיש בו עון ישוב וניחם "והשאיר" - החסיל והגזם אחריו ברכה ע"י התשובה תבא ברכה בפירות

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קבצו זקנים" - ממשקלות שלח קבוץ אלי ל' רפי וקל

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לחרפה" - לגדופין "למשל בם גוים" - לשון משל ושנינה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקנא ה' לארצו" - לשון המקנא אתה לי (במדבר יא) נכנסה בלבו צרתה ונלחם במלחמתם ונתעסק בצרכיה ורבותינו פירשו לשון התראה התרה בגובאי על עסקי ארצו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חרפה" - גדוף שיקראו אתכם חסירי לחם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת הצפוני" - יש לפותרו על חיל הארבה ועליו נופל ל' הדחתיו אל ארץ ציה ושממה ד"א העם הבא מצפון מלכי אשור ורבותינו אומרים זה יצר הרע שצפון בלבבו של אדם

"הקדמוני" - המזרחי ורבותינו שפירשו ביצר הרע דרשו שני הימים הללו במקדש ראשון ובמקדש שני וכן פירשוהו על אשר שם פניו במקדש ראשון ושני והחריבם ולפי התרגום שפירשו על חיל מלך אשור צ"ל פניו (אל) הים הקדמוני מקצת חילו אשלח למזרח ומקצתו למערב

"צחנתו" - באשו יורה עליו שהוא לשון זוהם וטינוף

"כי הגדיל לעשות" - ראה שפשט ידו בגדולים

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תיראי אדמה" - ארץ ישראל אם תשובי בתשובה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את המורה" - את נביאיכם המורים אתכם לשוב אלי כדי לצדק אתכם

"מורה ומלקוש" - כמו יורה ומלקוש (דברים יא)

"בראשון" - בניסן ואע"פ שהיורה היא רביעה ראשונה היורדת על הזרע והוא במרחשון אותה שנה בניסן זרעו כמו שמפורש במסכת תענית שגדלה התבואה באחד עשר יום

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והשיקו" - לשון השמעת קול כשהקילוח יורד מן הגת אל תוך היקב והוא הבור שלפני הגת